Uppföljningar

Uppföljning av våtmarken ger information om hur våtmarken utvecklas och vilken form av skötsel den behöver. Vattenfåglarna är en bra allmän indikator på hur våtmarken mår. Om det finns mycket häckande vattenfåglar på våtmarken, antyder detta i allmänhet att de grundläggande faktorerna är i skick.

På SOTKA-våtmarken grundas en sjöfågelinventeringspunkt, eller flera, enligt Naturresursinstitutets anvisningar (luomus.fi). Par- och kullinventeringar görs årligen fem år efter färdigställandet av våtmarken och slutbesiktningen.

En man tittar genom kikaren

Bild: Petri Jauhiainen

En minskning i antalet vattenfåglar på våtmarken kan tyda på bland annat följande:

 • Det finns för mycket små rovdjur i området. Vattenfåglarna flyttar på grund av rovdjuren till andra områden för att häcka.→ Effektiv fångst av små rovdjur på våtmarken och inom en radie på cirka 1–3 kilometer från våtmarken.
 • Stränderna är alltför snåriga och igenvuxna, så vattenfåglarna vågar inte längre landa på våtmarken. →Våtmarken måste röjas.
 • Det finns för mycket vattenväxter och för lite öppet vatten för att tillgodose vattenfåglarnas behov. →Våtmarken måste skötas genom slåtter eller muddring eller genom större variation i vattennivåerna.
 • Fasta partiklar har fyllt en stor del av våtmarken och fråntagit exempelvis dykänderna deras livsrum. →Våtmarkens fördjupningar måste tömmas på fasta partiklar.
 • Fiskbeståndet har vuxit sig alltför starkt, och fiskarna tävlar med änderna om samma näring. Fiskarna äter de ryggradslösa djur som andungarna behöver, så det finns inte längre tillräckligt med näring för fågelkullarna i våtmarksområdet. Dessutom muddrar fiskarna upp bottenslammet och försämrar våtmarkens inverkan på vattenvården. →Det krävs effektivt fiske i våtmarksområdet eller våtmarken måste torrläggas.
 • De naturliga näringsreservoarerna i ett våtmarksområde som anlagts i ett kargt landskap har använts upp, varvid våtmarkens förmåga att upprätthålla beståndet av ryggradslösa vattendjur är kraftigt nedsatt. Ryggradslösa vattendjur är viktiga för vattenfåglarna. →Våtmarken måste tillfälligt torrläggas, så att ny markvegetation kan växa fram i området. När området efter trädan igen börjar få ett nytt vegetationstäcke, kan det åter läggas under vatten.
  Brunand håller på att ta fart från vattnet.

   Bild: Jaakko Vähämäki / Vastavalo
Uppdaterad 30.9.2021