Skötsel och uppföljning

En välskött våtmark bevarar sina egenskaper och ger fåglar en lämplig livsmiljö. Skötsel av våtmarker medför också att sådana egenskaper som är viktiga ur vattenvårdens synvinkel kan bevaras. Våtmarkerna är grunda vattenområden som utan regelbundna skötselåtgärder snabbt ändrar karaktär och hotar växa igen. En välskött våtmark gör landskapet levande och erbjuder en idealisk livsmiljö för fåglar.

En våtmark som inte sköts utvecklas däremot snabbt till ett område som erövras av endast en eller ett par arter. Med tanke på att bevara naturens mångfald är detta är inget önskvärt tillstånd. Efter att en våtmark anlagts eller återställts, är det därför skäl att genast inleda arbetet med skötseln av våtmarken. Skötselåtgärderna ska genomföras vid tidpunkter som infaller utanför fåglarnas häckningsperiod.

Sjöfågel på ett våtmark.

Det har varit möjligt att ansöka om jordbruksstöd för skötsel av våtmarker, genom att förbinda sig till ett femårigt miljöavtal under programperioden 2014–2020. Under pågående programperiod finns inga medel kvar för nya avtal. Livsmedelsverket kommer att informera om när en ny programperiod eventuellt inleds. Också en registrerad förening har godkänts som sökande.

 

Uppdaterad 14.12.2020