Nyttan

Våtmarkerna är en del av naturens mångfald och erbjuder viktiga ekosystemtjänster för den enskilda människan, samfunden och samhället. De är en livsmiljö för många våtmarksarter samt rekreationsområden för till exempel fågelskådare och jägare.

Anlagda och restaurerade våtmarker fungerar som naturens egna filter: de verkar flödesutjämnande samt stoppar upp näringsämnen och suspenderat material (fasta partiklar) från dräneringsvattnen. Våtmarkernas nätverk erbjuder sjöfåglarna de livsbiotoper som de behöver för sina ungkullar. För hembygden har en återställd våtmark ofta också en landsskaplig betydelse.

Dessutom skapar en varierande och mångsidig jordbruksmiljö en positiv bild av landsbygden och jordbrukarna samt fungerar som ett synligt visitkort för lantbruket.

Kor som betar.

Uppdaterad 14.12.2020