Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

Finlands viltcentrals projekt SOTKA-våtmarker

1. Personuppgiftsansvarig

Namn:
Finlands viltcentral

FO-nummer:
0201724-4

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

E-post:
kirjaamo@riista.fi

Telefon:
029 431 2001

2. Person som ansvarar för registerärenden

Namn:
Jarkko Nurmi, vilthushållningschef, hållbar vilthushållning

Postadress:
Sompiovägen 1, 00730 Helsingfors

Telefon:
029 431 2105, Jarkko Nurmi

E-post:
jarkko.nurmi@riista.fi

3. Registrets namn

Objektförslag till Finlands viltcentrals projekt SOTKA-våtmarker samt våtmarksspecifika uppgifter i planerings-, genomförande- och underhållsfasen.

4. Registrets datainnehåll

I registret behandlas

– personuppgifter,
– uppgifter om objektförslag till våtmarker
– fastighetsuppgifter

Registret kan innehålla följande personuppgifter, som personen har gett i samband med objektförslaget på webbplatsen kosteikko.fi.

  • namn
    – telefonnummer, e-postadress
    – eventuella tillstånd och samtycken,
    – eventuella andra uppgifter som samlas in med personens samtycke.

I registret finns uppgifter från och med den 1 april 2020.

5. Offentlighet eller sekretess beträffande registrets datainnehåll

Personuppgifter och andra uppgifter behandlas och lämnas ut endast för lagenliga ändamål, om vilka det stadgats noggrannare i personuppgiftslagen (523/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

6. Syfte med behandling av uppgifter i registret

Avsikten med registerföringen är lagring och administrering av uppgifter om objektförslag som är nödvändiga för genomförandet av projektet SOTKA-våtmarker.

Avsikten med behandlingen av uppgifterna i registret är att bland objektförslagen välja ut våtmarker till projektet SOTKA-våtmarker, och eventuellt våtmarker för planering och genomförande i följande eller andra pågående projekt. En persons lagrade uppgifter kan användas inom den offentliga viltkoncernen för planeringsuppgifter, för uppföljning och planering av användningen av viltstammar och våtmarkslivsmiljöer samt för statistik- och forskningsändamål.

Personuppgifterna lagras i registret tills vidare. Frivilligt lämnade uppgifter i anknytning till ett SOTKA-våtmarksobjekt lagras fram till det att personen begär att de raderas.

7. Regelmässiga uppgiftskällor

De uppgifter som lagras i registret fås via objektförslagsblanketten.

8. Regelmässigt utlämnande av uppgifter och översändande av uppgifter utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifter lämnas ut på begäran:

  • till tillhandahållare av tjänster som deltar i planeringen och genomförandet av våtmarker samt till aktörer av vilka begärs utlåtande om ett objekt eller som på annat sätt är delaktiga
  • till övriga aktörer inom statsförvaltning eller till forskningsinstitut av motiverade skäl
  • uppgifter översänds inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

9. Den registrerades rättigheter

Insynsrätt och rätten till rättelse av uppgifter

En person har rätt att granska de uppgifter som gäller honom eller henne, vilka lagrats i registret. Ärenden gällande insynsrätt ska framläggas skriftligt och undertecknade till adressen i punkt 1.

Om det finns fel i de registrerade uppgifterna, kan den registrerade skicka en skriftlig begäran om rättelse av felet till adressen som anges i punkt 1.

Förbudsrätt och samtycke

Uppgifter överlåts inte för direktmarknadsföring, distansförsäljning eller marknads- och opinionsundersökningar.

I anknytning till förbuds- och rättelsefrågor kan den registrerade kontakta personen som ansvarar för registerärenden som anges i punkt 2.

10. Principer för registerskydd

Behöriga att behandla uppgifterna i registret är endast de personer som är anställda av Finlands viltcentral som genom sitt arbete har rättighet att behandla uppgifterna. Uppgifterna behandlas dessutom av de personer som deltar i planeringen, genomförandet och uppföljningen av våtmarkerna, samt av de organisationer som är delaktiga i verksamheten, eller av vilka utlåtande begärs.

Elektroniskt registrerade uppgifter

Tjänsten fungerar i en omgivning som är skyddad med brandvägg och andra tekniska åtgärder. Databaserna och säkerhetskopiorna av dessa förvaras i låsta utrymmen. Åtkomst till uppgifterna innehas endast av de personer som har rätt att behandla uppgifterna.

11. Datasystemets offentliga adress

Den offentliga adressen för inlämnande av objektförslag och datainsamling är https://kosteikko.fi/