NTM:s utlåtande

Man bör alltid sända den färdiga våtmarksplanen till den lokala NTM-centralen innan man påbörjar anläggningsarbetet för att tillsynsmyndigheten ska få den information den behöver om kommande projekt.

Avsikten med förfarandet är att säkerställa att projektet inte medför negativa följder för andra eller för den omkringliggande naturen. Det lönar sig att tala med en kontaktperson på den lokala NTM-centralen redan innan man gör upp en detaljerad plan så att man kan förutse eventuella hinder och begränsningar för projektet.

I sitt utlåtande kan NTM-centralen ställa krav på och ge föreskrifter för anläggningsarbetet så att de skadeverkningar projektet orsakar blir så små som möjligt. Dessa måste man antingen beakta vid anläggningen eller komma med ett genmäle på NTM:s utlåtande där man motiverar åtgärderna noggrannare.

NTM-centralen bedömer också om anläggningen av en våtmark kräver vattentillstånd från regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverken ger ytterligare information om hur man söker vattentillstånd och om vilka krav som ställs på planerna.

Att söka vattentillstånd är en särskild process. Handläggningstiden för vattentillstånd är ofta lång och tillståndet relativt dyrt. Det är bäst att fundera på om det är värt att söka vattentillstånd för våtmarksprojektet. Det går att ansöka om sänkning av priset på tillståndet om den handläggningsavgift för ansökan som nämns i förordningen är oskäligt hög i förhållande till den arbetstid som går åt till behandlingen.

Tillstånd för miljöåtgärder på planområden beviljas av kommunen.

Uppdaterad 6.5.2020