Krav på planen

Planens nivå beror på hur omfattande objektet är, markägarförhållanden, kända begränsningar, finansieringsform och NTM-centralens krav.

Om man tänker söka stöd för våtmarksprojektet bör man i förväg omsorgsfullt ta reda på finansiärens krav på planeringsnivå och på våtmarkens egenskaper.

Man klarar sig med en enkel planering om

 • objektet och konsekvenserna finns på egen mark
 • projektet kan genomföras utan vattentillstånd
 • särskilda begränsningar eller krav inte ställs på planområdet på grund av markanvändning eller samhällsteknik
 • det vid våtmarken eller i närmiljön inte finns vattendrag, en strömbädd i naturligt tillstånd, en värdefull livsmiljö, ett planområde, miljöspecialstöd eller någon annan begränsning
 • man finansierar projektet själv.

Noggrannare planering krävs om

 • våtmarken ska anläggas på flera ägares mark
 • anläggningen av våtmarken förutsätter vattentillstånd
 • särskilda begränsningar eller krav ställs på planområdet på grund av markanvändning eller samhällsteknik
 • våtmarken gränsar till värdefulla vatten- eller naturobjekt
 • utomstående finansiering används för anläggningen (stöd för våtmarker: Leader, stöd för icke-produktiva investeringar, Kemera).

Man kan utarbeta planen själv eller skaffa den som tjänst av utomstående beroende på kraven på planeringsnivå och på egna kunskaper.

 • För stora och mer krävande objekt en yrkesskicklig våtmarksplanerare: på en gång får man en god uppfattning om områdets möjligheter och begränsningar.
 • Nästan alla anläggningsentreprenörer har tillgång till avvägningsutrustning. Be till exempel en bekant grävmaskinsförare komma och se på och avväga ett enkelt objekt. En förare som är insatt i våtmarksanläggning har ofta en god uppfattning om det praktiska utförandet.
 • Om man anlägger en våtmark på egen mark och vid tydliga terrängformationer kan översvämningsvatten vara en bra och till och med tillräcklig avvägningshjälp.
Uppdaterad 6.5.2020