SOTKA-våtmarker

Genom jord- och skogsbruksministeriets SOTKA-projekt restaureras och skapas nya fågelvatten samt effektiviseras fångsten av främmande rovdjur i vardagsnatur. Finlands viltcentral har erhållit en projektfinansiering på 1,3 miljoner euro för restaurering av vardagsnatur eller våtmarker på landsbygden. Läs om projektets verksamhetsmodell och spelregler och skicka in förslag på din egen våtmark!

Våtmarker har under årtionden försvunnit till följd av torrläggning, vilket har påverkat tillståndet för de arter som är beroende av dessa livsmiljöer. Våtmarkerna erbjuder livsmiljöer bland annat för ett mångsidigt sjö-, strand- och vadarfågelbestånd. Därtill fungerar våtmarkerna som naturens eget filter, genom att de stoppar upp fasta partiklar och därigenom binder näringsämnen från dräneringsvatten, gör landskapet levande och fungerar flödesutjämnande. En del av de försämrade våtmarkerna kan återställas till naturoaser som sjuder av liv, och förstörda våtmarker kan ersättas genom att man anlägger nya.

Mål

  • Hjälpa markägare, jägare och andra intresserade aktörer att anlägga, restaurera och sköta lämpliga våtmarker så att de blir goda livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar. Med dessa åtgärder strävar man efter att säkerställa livskraften för sjöfågelstammar på tillbakagång och därigenom bromsa minskningen av den biologiska mångfalden.

Genomförande

  • De huvudsakliga metoderna för restaurering är uppdämning och höjning av vattennivån, slåtter, röjning, bete samt reglering av vattennivån. På våtmarkerna ska man förbinda sig till hållbar jakt, fångst av små rovdjur och skötsel av objektet. Utan aktiva skötselåtgärder går de uppnådda natureffekterna snabbt förlorade.
  • Våtmarkerna restaureras huvudsakligen genom uppdämning. Växtligheten som hamnar under vatten erbjuder näring åt vattenlevande ryggradslösa djur, vilket gör att våtmarker som anläggs genom uppdämning är idealiska ur näringssynvinkel främst för sjöfågelkullar. Restaurering av strandängar genom att avlägsna vass och sly skapar också en god livsmiljö för kullarna.
  • Självfinansieringsandelen avtalas från fall till fall och är 25–75 %. Projektet täcker planerings- och arbetsledningskostnaderna för objekten. Kostnaderna för eventuella tillstånd i enlighet med vattenlagen avtalas från fall till fall. Den lokala självfinansieringsandelen gäller praktiskt restaureringsarbete och material, och kan täckas även med talkoarbete samt med sponsorfinansiering från privata aktörer eller företag. Den lokala satsningen är avgörande för våtmarkerna, för att objekten ska genomföras.
  • Alla områdesägare samt övriga lokala aktörers enhälliga stöd är en förutsättning för att få delta i projektet.

Urvalskriterier och spelregler

Kontrollera noggrant att din våtmark uppfyller urvalskriterierna: Urvalskriterierna för SOTKA-våtmarksobjekten

Här kan du läsa om spelreglerna, d.v.s. avtalsvillkoren för SOTKA-våtmarkerna: SOTKA-kosteikkosopimus_(PDF på finska, senare på svenska)

Sändning av objektförslag

Innan förslaget sänds ska man försäkra sig om att alla urvalskriterier uppfylls. För att skicka in objektförslaget behövs basuppgifter om objektet.

Du kan skicka in ditt eget förslag på våtmarksobjekt via den här länken.

matalan_rannan_ihanuudet

Uppdaterad 26.3.2020