Våtmarksfaddrar och sponsorering

Vill du understödja det viktiga arbetet med att återställa livsmiljöer, genom att sponsorera något visst projekt eller genom att bli våtmarksfadder?

Andelen lokal delfinansiering för SOTKA-objekt bör vara 25–75 %, beroende på objekt. För vissa objekt kan denna delfinansiering bli en avgörande fråga när det gäller att driva framåt projekt som berör objektet. Genom att sponsorera anläggandet av en våtmark har du, ditt företag eller din organisation möjlighet att stödja det lokala arbetet med att återställa livsmiljöer. Samtidigt får du/ni ökad synlighet.

Varje våtmarksobjekt är offentligt och förses med en skylt där objektet presenteras. På denna presentationsskylt kan sponsorer få sitt namn eller sin logo placerad. Kontakta våtmarksplaneraren för det område du valt ut och presentera ditt förslag.

Ansvaret för att hitta sponsorer och våtmarksfaddrar som bidrar med delfinansiering till lokala våtmarksprojekt ligger i främsta hand hos lokala aktörer när det gäller SOTKA-våtmarksprojekt.

Den enklaste verksamhetsmodellen:

  • I våtmarksplanen antecknas öronmärkta utgifter som delfinansiären förbinder sig att betala för, exempelvis dammanordningar, ett överenskommet antal grävarbetstimmar eller liknande utgifter.
  • Delfinansiären undertecknar våtmarksavtalet och förbinder sig att betala räkningen för de utgifter man kommit överens om. Räkningen sänds till delfinansiären direkt från den som levererat produkterna eller utfört arbetet.​
  • Den öronmärkta finansieringen preciseras i kostnadsberäkningen och finansieringsplanen, vilka ingår i våtmarksplanen.
  • Exempel:
Kostnadspost: Pris   Finansiär
Dammbyggnadsarbete 3000€ SOTKA-våtmarker
Nivåregleringsbrunnar och rör 1500€ ​ Jaktförening
Konstruktion av häckningsholmar 1000€ Företag som sponsorerar våtmarken i form av delfinansiering

 

Främjande av våtmarksarbete på allmän nivå

Om du är intresserad av att understödja våtmarksarbetet på allmän nivå kan du kontakta organisationer som samlar in medel för detta ändamål och som främjar våtmarksarbetet. Till exempel:

 

Uppdaterad 14.12.2020