Hembygdsvåtmark LIFE+

Huvudsyftet med projektet Hembygdsvåtmark Life är att skapa en grund för det kommande program som har målet att restaurera, vårda och anlägga våtmarksmiljöer och fungerar på lokal nivå på ett markägarorienterat sätt som uppmuntrar till delaktighet.

I det riksomfattande presentations- och utvecklingsprojektet skapas i varje landskap i samarbete med lokalbefolkningen en modellvåtmark som ökar den biologiska mångfalden. Invånarna uppmuntras att vårda och förbättra våtmarksnaturen i sin hembygd och intressegruppernas samarbete i frågor med anknytning till våtmarker förbättras.

Tack!

Projektets modellvåtmarker samt medie-, utbildnings- och upplysningsarbete har gett resultat. Intresse för våtmarker har stigit till nya nivåer i Finland.

Finlands viltcentral tackar alla som har deltagit i projektet samt finansiärerna för att Hembygdsvåtmark-projektet lyckades.

Hembygdsvåtmark Life+ slutrapporten och Layman rapporten hittas på nätet.

Samarbete med

Suomen riistakeskus, Maa- ja metsätalousministeriö ja European Commision Environment Life programme

 


 

Projektet Hembygdsvåtmark Life+ främjar anläggning, restaurering och skötsel av våtmarker, som hör till de viktigaste livsmiljöerna för sjöfåglar, i den vardagliga naturen i jord- och skogsbruksområden.

Med hjälp av exemplen i det riksomfattande nätverket av modeller för våtmarker samt genom aktiv information och webbplatsen kosteikko.fi ökas medvetenheten om våtmarkernas värde bland annat för naturens mångfald, för sjöfåglar och för vattenvård.

De modeller för våtmarker som anlagts i samarbete med markägare, föreningar och företag fungerar som praktiska exempel och inspirerar aktörer i närområdet att inleda egna våtmarksprojekt.

matalan_rannan_ihanuudet

Uppdaterad 6.3.2020