Objektansökan och urvalskriterier

Objektansökningen pågår!

Objektansökan är tillsvidare kontinuerlig. Val av objekt för terrängbesök och planering görs nästa gång i januari och därefter med några månaders intervaller.

Information om val av objekt:

Ett terrängbesök görs på de objekt som är bäst lämpade för projektet. Av objekt som terränggranskats väljs de bäst lämpade vidare till planeringsfasen. Då planen är färdig undertecknas ett bindande våtmarksavtal, som är ett officiellt val av projektobjekt och en förutsättning för att planen ska överlåtas för ansökan om finansiering av genomförande.

Vid valet av objekt gäller följande principer och jämförelsegrunder:

 • alla områdets ägare förhåller sig positivt och förbinder sig till skötsel, fångst av små rovdjur och hållbart dimensionerad jakt på våtmarken (eller till att området fredas från sjöfågeljakt)
 • det är möjligt att kostnadseffektivt utveckla objektet till en högklassig livsmiljö för sjöfåglarnas kullar, vilket innebär genomförande huvudsakligen genom exempelvis fördämning, slåtter, röjning och uppförande av häckningskonstruktioner
 • ytterligare kriterier:
  • lokala förutsättningar för högklassig och kontinuerlig skötsel för optimering av kvaliteten på kullarnas livsmiljö i synnerhet så att sjöfågelstammar som är krävande och på tillbakagång beaktas
  • befintliga natur- och landskapsvärden
  • läge i ett öppet jordbrukslandskap
  • fördelaktigt läge (kompletterar det lokala nätverket av våtmarker, kommunikativt och utbildningsmässigt värde).

Centrala avtalsvillkor för SOTKA-våtmarker

 1. En uppdaterad avtalsmodell laddas ner på sidorna i början av 2023. Inom projektet SOTKA-våtmarker stöds lokala aktörers egna projekt.
 2. Våtmarkens läge är en offentlig uppgift. Objektet är i viltförvaltningens utbildnings-, presentations- eller informationsanvändning. Om evenemang som ordnas på våtmarken överenskoms med ansvarig part.
 3. På våtmarkens strand uppförs en infotavla om våtmarker. SOTKA-projektet låter göras en allmän infotavla i A3-storlek, som levereras till markägaren för utplacering på lämplig plats.
 4. På våtmarken grundas en sjöfågelinventeringspunkt (eller flera) enligt Naturresursinstitutets anvisningar. Par- och kullinventeringar utförs årligen av den ansvariga parten eller av en av denna befullmäktigad person under minst fem (5) år efter det att åtgärderna har inletts.
 5. Den årliga avskjutningen av sjöfåglar är högst 50 procent av det antal ungar som har observerats vid kullinventeringen, så att helhetseffekten av det iståndsatta fortplantningsområdet för sjöfågelbeståndet är positivt. Eventuell jaktbegräsning som stadgas med stöd av jaktlagen gäller jakt och därtill hörande verksamhet på den våtmark som avses i detta avtal.
 6. Avsikten med livsmiljön är att erbjuda sjöfågelbeståndet naturlig föda, varvid sjöfåglarnas riklighet och fortplantingsresultat visar kvaliteten på livsmiljön. På våtmarken och i dess närhet rekommenderas inte att sjöfåglar lockas med föda. Det är vid behov möjligt att inleda måttlig lockutfodring, högst 5 kg/dygn, årligen tidigast den 20 augusti, dock så att eventuella stadgade begränsningar iakttas.
 7. På avtalsområdet och i dess näromgivning strävar man efter att ordna så effektiv fångst av små rovdjur som möjligt.
 8. Det är förbjudet att föda upp sjöfåglar i hägn vid våtmarken och att sätta ut uppfödda sjöfåglar på våtmarken.
Uppdaterad 2.12.2022