Mål och genomförande

I projektet förbättras sjöfåglarnas fortplantingsframgång genom planering, restaurering och anläggande av livsmiljöer för ungkullar. Våtmarkerna återställs huvudsakligen genom fördämning. På de objekt som valts ut för projektet förbinder man sig till principerna för hållbar jakt i enlighet med SOTKA-våtmarksavtalet samt till skötsel av objektet.

Mål

Hjälpa markägare, jägare och andra intresserade aktörer att anlägga, restaurera och sköta lämpliga våtmarker så att de blir goda livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar. Med dessa åtgärder strävar man efter att säkerställa livskraften för sjöfågelstammar på tillbakagång och därigenom bromsa minskningen av den biologiska mångfalden.

Åren 2023–2024:

  • Planera minst 40 vidsträckta livsmiljöer för sjöfågelkullar, för vilka genomförandet sker med andra finansieringskällor
  • Främja genomförandet av enkla och förmånliga restaureringar av livsmiljöer

Åren 2020–2022:

Planera minst 60 och genomföra minst 40 livsmiljöobjekt för sjöfågelkullar, med en total areal på minst 400 hektar.

Genomförande

Steg för steg

Verksamhetsmodellen för SOTKA-våtmarker innehåller sex huvudfaser. Valet av en våtmark till projektet består av tre steg, av vilka våtmarksavtalet är ett beslut att välja objektet för genomförande.

1. Objektförslag
2. Objektval i två faser 

 1. Prioritering av objektförslaget och val av de bästa förslagen, för vilka terrängbesök görs
  • Terränganteckningar och tilläggsutredningar
 2. Utgående från terrängbesöken och tilläggsutredningarna väljs av dessa objekt de bästa för planering

3. Planering
 1. Detaljerad byggnads- och åtgärdsplanering
 2. Kostnads- och finansieringsplan
 3. Jaktarrangemang och plan för jakt på små rovdjur
 4. Beredning av våtmarksavtalet

 

4.Våtmarksavtal

Beslut om antagning till SOTKA-våtmarksprojektet. Godkännande av plan och framskridande till genomförande.
5. Genomförande av våtmarken Lokal ansvarsaktör med separat ansökan om finansiering:

 1. Konkurrensutsättning av entreprenad och anskaffning av material
 2. Arbetsobjekt
 3. Slutgranskning
6. Kontinuerlig skötsel

och uppföljning av våtmarken

I enlighet med våtmarksplanen

 

Principer:

Uppdämning och höjning av vattennivån 

 • De huvudsakliga metoderna för restaurering är uppdämning och höjning av vattennivån, slåtter, röjning, bete samt reglering av vattennivån. Växtligheten som hamnar under vatten erbjuder näring åt vattenlevande ryggradslösa djur, vilket gör att våtmarker som anläggs genom uppdämning är idealiska ur näringssynvinkel främst för sjöfågelkullar. Restaurering av strandängar genom att avlägsna vass och sly skapar också en god livsmiljö för kullarna.

Kostnadseffektivt tillsammans med markägarna 

 • För att få delta i projektet förutsätts enhälligt stöd av alla områdesägare samt övriga lokala aktörer. Den lokala satsningen är avgörande för våtmarkerna, för att objekten ska genomföras.
 • Den lokala självfinansieringsandelen överenskoms från fall till fall och är även beroende av finansieringsvillkoren för genomförandet.  Självfinansieringsandelen kan täckas även med talkoarbete samt med sponsorfinansiering. Projektet SOTKA-våtmarker täcker i princip planeringskostnaderna för projekten.

Måttlig jakt och utfodring, kontinuerlig skötsel 

 • På våtmarkerna ska man förbinda sig till hållbar jakt, fångst av små rovdjur och skötsel av objektet. Utan aktiva skötselåtgärder går de uppnådda natureffekterna snabbt förlorade.
Uppdaterad 2.12.2022