Mål och genomförande

Mål

 • Hjälpa markägare, jägare och andra intresserade aktörer att anlägga, restaurera och sköta lämpliga våtmarker så att de blir goda livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar. Med dessa åtgärder strävar man efter att säkerställa livskraften för sjöfågelstammar på tillbakagång och därigenom bromsa minskningen av den biologiska mångfalden.

Genomförande

Steg för steg

Verksamhetsmodellen för SOTKA-våtmarker innehåller sex huvudfaser. Valet av en våtmark till projektet består av tre steg, av vilka vårmarksavtalet är ett beslut att välja objektet för genomförande.

1. Objektförslag
2. Objektval i två faser 

 1. Prioritering av objektförslaget och val av de bästa förslagen, för vilka terrängbesök görs
  • Terränganteckningar och tilläggsutredningar
 2. Utifrån terrängbesöken och tilläggsutredningarna väljs de bästa av dessa objekt för planering

3. Planering
 1. Detaljerad byggnads- och åtgärdsplanering
 2. Kostnads- och finansieringsplan
 3. Jaktarrangemang och plan för jakt på små rovdjur
 4. Beredning av våtmarksavtal

 

4.Våtmarksavtal

Beslut om antagning till SOTKA-våtmarksprojektet
5. Genomförande av våtmarken
 1. Konkurrensutsättning av entreprenad och anskaffning av material
 2. Arbetsobjekt
 3. Slutgranskning och protokoll, varefter ansvaret övergår till lokala aktörer
6. Kontinuerlig skötsel

och uppföljning av våtmarken

I enlighet med våtmarksplanen

 

Principer:

 • De huvudsakliga metoderna för restaurering är uppdämning och höjning av vattennivån, slåtter, röjning, bete samt reglering av vattennivån. Växtligheten som hamnar under vatten erbjuder näring åt vattenlevande ryggradslösa djur, vilket gör att våtmarker som anläggs genom uppdämning är idealiska ur näringssynvinkel främst för sjöfågelkullar. Restaurering av strandängar genom att avlägsna vass och sly skapar också en god livsmiljö för kullarna.
 • Alla områdesägare samt övriga lokala aktörers enhälliga stöd är en förutsättning för att få delta i projektet. Den lokala satsningen är avgörande för våtmarkerna, för att objekten ska genomföras. Självfinansieringsandelen avtalas från fall till fall och är 25–75 %. Den lokala självfinansieringsandelen gäller praktiskt restaureringsarbete och material, och kan täckas även med talkoarbete samt med sponsorfinansiering från privata aktörer eller företag. Projektet täcker planerings- och arbetsledningskostnaderna för objekten. Kostnaderna för eventuella tillstånd i enlighet med vattenlagen avtalas från fall till fall.
 •  På våtmarkerna ska man förbinda sig till hållbar jakt, fångst av små rovdjur och skötsel av objektet. Utan aktiva skötselåtgärder går de uppnådda natureffekterna snabbt förlorade.
Uppdaterad 25.11.2020