SOTKA-våtmarker

SOTKA-våtmarker

SOTKA-våtmarker

Genom SOTKA-våtmarker-projekt restaurerar vi och skapar livsmiljöer för sjöfågelkullar i vardagsnaturen.

I projektet förbättras sjöfåglarnas fortplantingsframgång genom planering, restaurering och anläggande av livsmiljöer för ungkullar. Våtmarkerna återställs huvudsakligen genom fördämning. På de objekt som valts ut för projektet förbinder man sig till principerna för hållbar jakt i enlighet med SOTKA-våtmarksavtalet samt till skötsel av objektet.

Se videon där ägaren till SOTKA-våtmarken Jyrkännotko och Mustasuo berättar om varför han ville anlägga en våtmark:

Bakgrund

Våtmarker har under årtionden försvunnit till följd av torrläggning, vilket har påverkat tillståndet för de arter som är beroende av dessa livsmiljöer. Våtmarkerna erbjuder livsmiljöer bland annat för ett mångsidigt sjö-, strand- och vadarfågelbestånd. Därtill fungerar våtmarkerna som naturens eget filter, genom att de stoppar upp fasta partiklar och därigenom binder näringsämnen från dräneringsvatten, gör landskapet levande och fungerar flödesutjämnande. En del av de försämrade våtmarkerna kan återställas till naturoaser som sjuder av liv, och förstörda våtmarker kan ersättas genom att man anlägger nya.

Det är Finlands viltcentral som driver projektet. Det är en del av projekthelheten SOTKA, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Projekt SOTKA är en del av Helmi-livsmiljöprogrammet.

Mål

Hjälpa markägare, jägare och andra intresserade aktörer att anlägga, restaurera och sköta lämpliga våtmarker så att de blir goda livsmiljöer för sjöfåglarnas kullar. Med dessa åtgärder strävar man efter att säkerställa livskraften för sjöfågelstammar på tillbakagång och därigenom bromsa minskningen av den biologiska mångfalden.

Åren 2023–2024:

Planera minst 40 vidsträckta livsmiljöer för sjöfågelkullar, för vilka genomförandet sker med andra finansieringskällor.

Främja genomförandet av enkla och förmånliga restaureringar av livsmiljöer.

Åren 2020–2022:

Planera minst 60 och genomföra minst 40 livsmiljöobjekt för sjöfågelkullar, med en total areal på minst 400 hektar.

Genomförande

Steg för steg

Verksamhetsmodellen för SOTKA-våtmarker innehåller sex huvudfaser. Valet av en våtmark till projektet består av tre steg, av vilka våtmarksavtalet är ett beslut att välja objektet för genomförande.

1. ObjektförslagLäs urvalskriterier och avtalsvillkor
Gör objektförslaget genom att fylla i blanketten
2. Objektval i två faser  1. Prioritering av objektförslaget och val av de bästa förslagen, för vilka terrängbesök görst
• Terränganteckningar och tilläggsutredningar
2. Utgående från terrängbesöken och tilläggsutredningarna väljs av dessa objekt de bästa för planering
3. Planering1. Detaljerad byggnads- och åtgärdsplanering
2. Kostnads- och finansieringsplan
3. Jaktarrangemang och plan för jakt på små rovdjur
4. Beredning av våtmarksavtalet
4. VåtmarksavtalBeslut om antagning till SOTKA-våtmarksprojektet. Godkännande av plan och framskridande till genomförande.
5. Genomförande av våtmarkenLokal ansvarsaktör med separat ansökan om finansiering:
1. Konkurrensutsättning av entreprenad och anskaffning av material
2. Arbetsobjekt
3. Slutgranskning
6. Kontinuerlig skötsel och uppföljning av våtmarkenI enlighet med våtmarksplanen

Principer

De huvudsakliga metoderna för restaurering är uppdämning och höjning av vattennivån, slåtter, röjning, bete samt reglering av vattennivån. Växtligheten som hamnar under vatten erbjuder näring åt vattenlevande ryggradslösa djur, vilket gör att våtmarker som anläggs genom uppdämning är idealiska ur näringssynvinkel främst för sjöfågelkullar. Restaurering av strandängar genom att avlägsna vass och sly skapar också en god livsmiljö för kullarna.

För att få delta i projektet förutsätts enhälligt stöd av alla områdesägare samt övriga lokala aktörer. Den lokala satsningen är avgörande för våtmarkerna, för att objekten ska genomföras.

Den lokala självfinansieringsandelen överenskoms från fall till fall och är även beroende av finansieringsvillkoren för genomförandet.  Självfinansieringsandelen kan täckas även med talkoarbete samt med sponsorfinansiering. Projektet SOTKA-våtmarker täcker i princip planeringskostnaderna för projekten.

På våtmarkerna ska man förbinda sig till hållbar jakt, fångst av små rovdjur och skötsel av objektet. Utan aktiva skötselåtgärder går de uppnådda natureffekterna snabbt förlorade.

Objektansökan och urvalskriterier

Objektansökan är stängd tills vidare. Ett stort tack till er alla som lämnade objektförslag!

Ett terrängbesök görs på de objekt som är bäst lämpade för projektet. Av objekt som terränggranskats väljs de bäst lämpade vidare till planeringsfasen. Då planen är färdig undertecknas ett bindande våtmarksavtal, som är ett officiellt val av projektobjekt och en förutsättning för att planen ska överlåtas för ansökan om finansiering av genomförande. 

Vid valet av objekt gäller följande principer och jämförelsegrunder:

 • alla områdets ägare förhåller sig positivt och förbinder sig till skötsel, fångst av små rovdjur och hållbart dimensionerad jakt på våtmarken (eller till att området fredas från sjöfågeljakt) 
 • det är möjligt att kostnadseffektivt utveckla objektet till en högklassig livsmiljö för sjöfåglarnas kullar, vilket innebär genomförande huvudsakligen genom exempelvis fördämning, slåtter, röjning och uppförande av häckningskonstruktioner 
 • ytterligare kriterier: 
  • lokala förutsättningar för högklassig och kontinuerlig skötsel för optimering av kvaliteten på kullarnas livsmiljö i synnerhet så att sjöfågelstammar som är krävande och på tillbakagång beaktas 
  • befintliga natur- och landskapsvärden 
  • läge i ett öppet jordbrukslandskap 
  • fördelaktigt läge (kompletterar det lokala nätverket av våtmarker, kommunikativt och utbildningsmässigt värde). 

Centrala avtalsvillkor för SOTKA-våtmarker

En uppdaterad avtalsmodell laddas ner på sidorna i början av 2023. Inom projektet SOTKA-våtmarker stöds lokala aktörers egna projekt.

 1. Våtmarkens läge är en offentlig uppgift. Objektet är i viltförvaltningens utbildnings-, presentations- eller informationsanvändning. Om evenemang som ordnas på våtmarken överenskoms med ansvarig part. 
 2. På våtmarkens strand uppförs en infotavla om våtmarker. SOTKA-projektet låter göras en allmän infotavla i A3-storlek, som levereras till markägaren för utplacering på lämplig plats. 
 3. På våtmarken grundas en sjöfågelinventeringspunkt (eller flera) enligt Naturresursinstitutets anvisningar. Par- och kullinventeringar utförs årligen av den ansvariga parten eller av en av denna befullmäktigad person under minst fem (5) år efter det att åtgärderna har inletts. 
 4. Den årliga avskjutningen av sjöfåglar är högst 50 procent av det antal ungar som har observerats vid kullinventeringen, så att helhetseffekten av det iståndsatta fortplantningsområdet för sjöfågelbeståndet är positivt. Eventuell jaktbegräsning som stadgas med stöd av jaktlagen gäller jakt och därtill hörande verksamhet på den våtmark som avses i detta avtal. 
 5. Avsikten med livsmiljön är att erbjuda sjöfågelbeståndet naturlig föda, varvid sjöfåglarnas riklighet och fortplantingsresultat visar kvaliteten på livsmiljön. På våtmarken och i dess närhet rekommenderas inte att sjöfåglar lockas med föda. Det är vid behov möjligt att inleda måttlig lockutfodring, högst 5 kg/dygn, årligen tidigast den 20 augusti, dock så att eventuella stadgade begränsningar iakttas. 
 6. På avtalsområdet och i dess näromgivning strävar man efter att ordna så effektiv fångst av små rovdjur som möjligt. 
 7. Det är förbjudet att föda upp sjöfåglar i hägn vid våtmarken och att sätta ut uppfödda sjöfåglar på våtmarken. 

Våtmarksfaddrar och sponsorer

Vill du stödja viktigt arbete med restaurering av livsmiljöer genom att sponsra ett visst objekt eller bli våtmarksfadder?

Projektet SOTKA-våtmarker fokuserar på objektsplanering åren 2023–2024. För genomförandet av våtmarkerna finns inte projektpengar.

Du har, med ditt företag eller samfund, möjlighet att stödja restaureringen av lokala livsmiljöer genom att sponsra byggandet av ett objekt och på så vis få synlighet.

 • Varje objekt är offentligt. Vid objekten uppförs en presentationstavla, där sponsorerna har möjlighet att få med sitt namn eller sin logga.
 • Kontakta Suomen riistanhoito-säätiö och presentera ditt förslag. SOTKA-våtmarker och Suomen riistanhoito-säätiö samarbetar kring återställandet av livsmiljöer. Suomen riistanhoito-säätiö (riistasaatio.fi)

Allmänt stöd av våtmarksarbete

Om du är intresserad av att stödja våtmarksarbete på allmän nivå, kontakta organisationer som bedriver insamlingsverksamhet och stöder våtmarksarbete.
Exempel: