Fiskar

Sjöfåglarnas ungar behöver tillräckligt med kvalitativ föda för att växa och bli stora. Många olika fiskarter, särskilt karpfiskar, konkurrerar om samma föda som består av vattenlevande ryggradslösa djur. Karpfiskar förökar sig effektivt i våtmarker utan naturligt predationstryck. För att garantera en tillräcklig tillgång på föda måste våtmarkernas fiskbestånd hållas i styr

Karpfiskar är dåliga även ur ett vattenskydds perspektiv, för de söker föda genom att gräva i botten. Vattnet blir grumligt och näringsämnen som sjunkit till botten blir tillgänglig för växtligheten. På så sätt främjar karpfiskarna för sin del till övergödning av vattendragen via intern belastning.

Förhindra fiskarnas tillträde till våtmarken

Det effektivaste sättet att begränsa fiskbestånden, är att förhindra fiskarnas tillträde till våtmarken redan i byggnadsskedet på så sätt, att det är möjligt att tidvis dränera och låta den torka. Alltid kan man inte förhindra tillträde för fiskar. De kan simma in i våtmarken till exempel via vattendragen vid tillrinningsområdenas övre mynningar. Då kan man minska karpfiskbeståndet genom att fånga dem med mäskade tätmaskade kassar eller genom notfiske i större vattendrag.

Bild: Johanna Hellman

Det lönar sig att gallra karpfiskbeståndet särskilt under våren då de har sin lektid. Då man sätter ut bragderna ska man ta i beaktande, att sjöfåglarna inte kommer in dem eller att de vid behov kommer oskadda ut ur dem.

Gäddan som karppredator av karpfiskar

Vattendragens karpfiskbestånd kan minskas genom att inrikta ett naturligt predatortryck mot dem, särskilt vid våtmarkernas tillrinningsområdens nedre och övre mynningar av vattendragen.  Gäddan är på många ställen toppredator i våra vattendrag och den sköter naturligt om fiskbeståndens struktur. Då man anlägger våtmarker kan man öka antalet lekplatser för gäddor samtidigt som man skapar livsbiotoper för sjöfågelungarna. Restaureringen av gäddornas lekplatser utgör ingen fara för sjöfågelungarna, för de stora gäddorna stannar kvar i våtmarkerna endast under vårens lektid.

Du kan läsa mer om Haukitehdas projektet på Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestös webbsida (på finska).

Uppdaterad 22.9.2021