Skötsel av våtmarksområden

Vattenfåglar trivs endast på väl skötta våtmarker. Efter att en våtmark anlagts eller återställts, är det därför skäl att genast inleda arbetet med skötseln av våtmarken. Att från första början satsa på skötsel av våtmarken och gå in för en fortlöpande skötsel är det mest förmånliga sättet att hålla våtmarken i gott skick.

Det lönar sig att tänka på skötseln av våtmarken redan i planerings- och anläggningsskedet. Bland annat följande aspekter är bra att beakta:

  • Planering av fångst av små rovdjur och placering av fällor.
  • Det lönar sig att placera minksaxarna på platser som finns i närheten av inlopps- eller utloppsdiken.
  • En flytande flotte förhindrar bifångster och saxarna är alltid i funktionsdugligt skick.
  • På alla bearbetade och konstruerade områden (holmar, slänter, dammar) bör det genast sås fleråriga grässorter, eftersom vegetationen binder jorden och förhindrar erosion och slyuppkomst.
  • Dammar och vallar bör i mån av möjlighet kompletteras med matjord som tagits på platsen. Sådan matjord innehåller redan färdigt frön som främjar snabb tillväxt.
  • Dammarna och vallarna bör planeras så att man kan köra på dem med traktor åtminstone vintertid, för att möjliggöra maskinell slåtter och/eller röjning.
  • Ut till de mittersta områdena och holmarna på våtmarken har planerats en körrutt för fordon, vilken kan utnyttjas när våtmarken är torr. På detta sätt kan våtmarken skötas maskinellt när den är torr, och åtminstone vintertid.
  • Vid mynningen av inloppsdiket ska det vid behov grävas en fördjupning för slamuppsamling. Fördjupningen ska placeras så, att den är lätt att tömma med grävskopa. Passagen hålls fri genom slåtter.
Uppdaterad 19.5.2020