Lahnajärvi, Kangasala

Valmiit kosteikot • Lahnajärvi, Kangasala

Ilmakuva kesäisestä kosteikkoalueesta.
Kuva: Tero Salmela

Lahnajärvi, Kangasala

Katso videolta tunnelmia kosteikon kunnostusten jälkeen:

Lähtökohdat

Lahnajärvi on pieni, noin kahden hehtaari järvi Sahalahdella Kangasalla. Lahnajärvi tulvii ajoittain keväällä ja ympäröivien peltojen viljely onkin kärsinyt märkyydestä. Järvi on rannoiltaan umpeenkasvanut ja sen arvo vesilinnustolle ja virkistyskäytölle on heikentynyt huomattavasti.

Vuonna 2005 toteutetussa luontoselvityksessä Lahnajärvi luokiteltiin paikallisesti arvokkaaksi järveksi runsaan vesilinnuston vuoksi, ja näitä vesilinnustoarvoja pyrittiin palauttamaan Lahnajärvelle toteutettujen toimenpiteiden avulla.

Ilmakuva talvisesta maisemasta, jossa lumenpeittämä järvi.
Lahnajärvi ennen kunnostuksia marraskuussa 2021. Kuva: Tero Salmela

Lahnajärven kunnostuksen tavoitteina on edistää alueen luonnon monimuotoisuutta, kehittää kohteesta monipuolinen luonnonhoidon mallialue ja merkittävä vesilintujen suosima pesimä- ja poikue-elinympäristö, tehostaa vesiensuojelua kiintoainetta ja ravinteita pidättämällä ja lisätä maiseman moni-ilmeisyyttä. Kosteikosta hyötyvät vesilintujen lisäksi monet muut eliölajit.

Toteutus

Elinympäristötyöt aloitettiin melko laajoilla puustonpoistoilla. Ennen lähes ummessa olleet ranta-alueet muuttuivat avoimiksi.

Talvinen ilmakuva, jossa työmaakone on poistamassa puustoa.
Ranta-alueen puuston poistoa marraskuussa 2021. Kuva: Tero Salmela
Kesäinen ilmakuva rehevästä, pienestä, avoimesta vesialueesta.
Lahnajärven kosteikko heinäkuussa 2022 puuston poiston jälkeen. Kuva: Tero Salmela

Varsinaiset rakennustyöt suoritettiin syys-lokakuussa 2022. Lahnajärven laskuojaan asennettiin säätöpato, jonka avulla kevättulvan aikaista vedenpinnan tasoa voidaan viivyttää ja siten parantaa järven arvoa vesilintujen poikue-elinympäristönä. Keskikesällä vedenpinta lasketaan normaaliin tasoon.

Kaksi kaivinkonetta metsän reunalla työskentelemässä.
Säätöputken asennusta syyskuussa 2022. Kuva: Tero Salmela
Syksyinen ilmakuva vesialueesta.
Kunnostukset käynnissä syyskuussa 2022. Taaempana näkyy täyttömaata, jota on kasattu pellon ja järven väliin. Kuva: Tero Salmela

Kuivatushaitoista kärsivien ympäröivien peltojen alavimpia pellonosia korotettiin kaivamalla täyttömaata järven vesijätöltä pellon ja vesialueen välistä. Kaivualueet muotoiltiin maisemaan sopiviksi, jolloin syntyi lisää avovesialueita. Näillä toimenpiteillä saavutettiin yhteensä noin 5 hehtaarin elinympäristö luonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Lisäksi Lahnajärvelle rakennettiin paikallisen metsästysseuran talkoilla keinotekoisia pesimäsaarekkeita, joista yhdelle asennettiin kamera kuvaamaan tulevaa pesintäkuhinaa.

Lauttarakennelma kellumassa lumpeen täplittämässä vedessä.
Paikallinen metsästysseura rakensi talkoovoimin kolme pesimälauttaa ja vei ne kosteikolle jo ennen kunnostusten aloittamista. Kuva: Tero Salmela
Minkkiloukku metsässä.
Vieraspetojen pyynnistä huolehditaan kosteikolla osana sen hoitoa. Kuva: Tero Salmela

Keväällä 2023 pidätettiin kevättulvan tasoa ensimmäistä kertaa. Pellonnoston reuna-alueet ja nostetut pellot kylvettiin ja kosteikon jatkuva hoito aloitettiin.

Vesilintupoikue uimassa.
Haapanapoikue viihtyi kosteikolla jo ensimmäisenä kesänä kunnostusten jälkeen. Kuva: Tero Salmela
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko heinäkuussa 2023. Kuva: Tero Salmela
Putken suu, jonka edessä vettä. Putken päällä on kasvillisuutta ja mies mittanauhan kanssa.
Kosteikon loppukatselmus tehtiin syksyllä 2023. Kuva: Mikko Alhainen
Ilmakuva kosteikosta.
Valmis kosteikko syksyllä 2023. Kuva: Mikko Alhainen

Lue lisää: Lahnajärven toimenpidesuunnitelma (PDF) ja Lahnajärven kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaaohjaus: Elina Sorvali, Suomen riistakeskus

Kaivinkonetyöt: Juha-Pekka Perälä