Tietosuojaseloste

Tietosuoja­seloste

Tietosuoja­seloste

Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikot -hanke

1. Rekisterinpitäjä

Nimi:
Suomen riistakeskus

Y-tunnus:
0201724-4

Postiosoite:
Sompiontie 1, 00730 Helsinki

Sähköposti:
kirjaamo@riista.fi

Puhelin:
029 431 2001

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi:
Jarkko Nurmi, riistatalouspäällikkö, kestävää riistatalous

Postiosoite:
Sompiontie 1, 00730 Helsinki

Puhelin:
029 431 2105, Jarkko Nurmi

Sähköposti:
jarkko.nurmi@riista.fi

3. Rekisterin nimi

Suomen riistakeskuksen SOTKA-kosteikot -hankkeen kohde-esitykset ja kosteikkokohtaiset tiedot suunnittelu-, toteutus- ja ylläpitovaiheessa.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään

–henkilötietoja,
– kohde-esitystietoja kosteikoista
– kiinteistötietoja

Rekisteri voi sisältää seuraavia henkilötietoja, jotka henkilö on antanut tehdessään kohde-esityksen kosteikko.fi-sivuilla

  • nimi
    – puhelinnumero, sähköpostiosoite
    – mahdolliset luvat ja suostumukset,
    – mahdolliset muut henkilön suostumuksella kerätyt tiedot.

Rekisterissä on tietoja 1.4.2020 alkaen.

5. Rekisterissä olevien tietojen julkisuus tai salassa pidettävyys

Henkilö- ja muita tietoja käsitellään ja luovutetaan vain lainmukaisiin käyttötarkoituksiin, joista säädetään tarkemmin henkilötietolaissa (523/1999) ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999).

6. Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin pito perustuu SOTKA-kosteikot -hankkeen toteuttamisen edellyttämien kohde-esitysten tietojen tallentamiseen ja hallinnointiin.

Rekisterissä olevien tietojen käsittelyn tarkoituksena on valita kohde-esitysten joukosta SOTKA-kosteikot -hankkeessa, ja mahdollisesti sitä seuraavissa tai muissa meneillään olevissa hankkeissa suunniteltavia ja toteutettavia kosteikkoja. Henkilön tallentamia tietoja voidaan käyttää julkisen riistakonsernin suunnittelutehtäviin, riistakantojen sekä kosteikkoelinympäristöjen seurantaan ja käytön suunnitteluun sekä tilastointi- ja tutkimustarkoituksiin.

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä toistaiseksi. Vapaaehtoisesti luovutettuja SOTKA-kosteikkokohteeseen liittyviä tietoja säilytetään niin kauan, kunnes henkilö pyytää niitä poistettavaksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kohde-esitys -lomakkeen kautta.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan kysyttäessä:

  • kosteikkojen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuville palveluntarjoajille sekä tahoille, joilta pyydetään lausuntoa kohteesta tai jotka ovat muutoin osallisia.
  • sekä muille valtionhallinnon toimijoille tai tutkimuslaitoksille perustellusta syystä
  • tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

9. Rekisteröidyn oikeudet

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

Kielto-oikeus ja suostumus

Suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia, markkina- ja mielipidetutkimusta varten tietoja ei luovuteta.

Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä kohdassa 2. mainittuun rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterissä olevia tietoja ovat oikeutettuja käsittelemään vain ne Suomen riistakeskuksen työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä niitä. Lisäksi tietoja käsittelevät kosteikkojen suunnittelussa, toteutuksessa tai seurannassa mukana olevat henkilöt sekä organisaatiot, jotka ovat osallisia toiminnassa tai, joilta pyydetään lausuntoa.

Sähköisesti tallennetut tiedot

Palvelu toimii ympäristössä, joka on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä keinoilla. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain niiden käyttöön oikeutetut henkilöt

11. Tietojärjestelmän julkinen osoite

Kohde-esitysten teon ja tiedonkeruun julkinen osoite on https://kosteikko.fi/