Mustasuo, Ähtäri

Mustasuon kosteikko, esittely (PDF)

Mustasuon kosteikko perustettiin joulukuussa 2020 vanhalle turvetuotantoalueelle Ähtäriin. Kosteikon pinta-ala on vajaa 5 hehtaaria ja sen tavoitteena on edistää alueen luonnon monimuotoisuutta sekä kehittää kestävää riistanhoitoa muun muassa lisäämällä vesilintupoikueiden elinympäristöjä, tehostamalla vesiensuojelua kiintoainetta ja ravinteita pidättämällä ja lisäämällä maiseman moni-ilmeisyyttä. Kosteikosta hyötyvät vesilintujen lisäksi myös monet muut eliölajit. Toimenpiteet lisäävät alueen virkistysarvoa. Kohteessa on jo laavu, ja lintutorneja sekä pitkospuita on suunnitteilla. 

Kosteikko tulee olemaan myös lähistöllä sijaitsevan kyläkoulun opetuskäytössä.

Aurinko paistaa matalalta. Ilmakuva pienen lumipeitteen saaneesta kosteikkoalueesta.

Alueella oli olemassa olevia penkereitä, joita korotettiin tarvittavin osin. Samalla kaivettiin ympäröivä kuivatusoja. Kuva: Holtti Hakonen

Patoamisen tavoitteena on pidättää vettä alueella siten, että jäljitellään luontaista tulvaa. Vedenpintaa säädellään säätelylaitteistolla ja vaihtelua seurataan aktiivisesti. Alue pengerretään ympäri siten, että kosteikko pysyy suunnitellulla alueella.  

Kosteikon pohjoispäähän perustettiin huoltotie. Näin kosteikko on ajettavissa ympäri penkereitä pitkin työkoneella, jolloin kosteikon hoitotyöt hoituvat sujuvasti.  

Työkone myllertämässä maata. Talvinen kosteikko kuvattuna ilmasta.

Huoltotien perustamista. Kuva: Holtti Hakonen

Kun ympäröiviä penkereitä paranneltiin ja korottettiin, laskuojista tehtiin samalla putkiyhteyksiä ohjaamaan kosteikkoalueelle valuma-alueen vesiä. Vedenpinnan kausittaiseen säätelyyn käytetään alueella jo ennestään olevaa virtaamasäätöpatoa, jonka rakenne testattiin kosteikon rakennusvaiheessa.

Koko alue tuhkattiin, jotta kohteen kasvuolosuhteet paranevat. Tulevana keväänä alueen penkereet ja riistapellot kylvetään riistaseoksella. Vettä alueelle nostetaan, kun penkereet ovat saaneet rauhassa painua ja kasvittua.  

Talvinen kosteikkomaisema. Havupuita on kaatuneina.

Mahdollisia ylivirtaamia varten rakennettu ylivirtausuoma ja kosteikolla jo ennestään ollut virtaamasäätöpato eli puolimunkki. Kuva: Holtti Hakonen

Suunnittelu: Elina Sorvali, SOTKA-hanke 

Kaivinkonetyöt: maanomistajat 

Työmaajohto: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke 

Turvememaata ja vehreää, aukeaa kosteikkoa, taustalla tiheä metsä.

Mustasuon kosteikko ensimmäisellä maastokäynnillä elokuussa 2020. Kuva: Elina Sorvali

Päivitetty 28.5.2021