Kaijanlampi, Merijärvi

Ilmakuva kosteikosta.

Kaijanlammen valmis kosteikko kesällä 2022. Kuva Holtti Hakonen

Ilmakuva lumen peittämästä kostiekkoalueesta, jota ympäröi metsä.

Kaijanlampi ennen kunnostuksien aloittamista. Kuva Holtti Hakonen

Lähtökohdat

Kaijanlammen kosteikon vedenpinta on laskettu aikanaan kaivamalla oja sen koilliskulmaan. Vedenpintaa on useaan otteeseen yritetty palauttaa, mutta maankäytön tarpeiden takia rakennetut padot on lopulta aina purettu.

Talvella 2021 Kaijanlampeen perustettiin 16,5 ha kausikosteikko, jonka tärkeimpänä tavoitteena on toimia elinympäristönä taantuneille vesilintulajeille erityisesti poikuevaiheessa. Talvisin kosteikon vedenpinta lasketaan alas, jotta vuosien saatossa siihen kasvanut turve ei lähtisi kellumaan nousevan veden mukana. 

Toteutus

Kaijanlammen vedenpintaa säädellään koilliskulman laskuojan patoon asennetulla virtaamansäätölaitteella. Pato itsessään muotoiltiin ympäriltä löytyneestä moreenimaasta ja sen paljaille pinnoille kylvettiin heinää

Patolaite.

Patolaitteen avulla vedenpinnan tasoa voidaan säädellä. Minkkiloukuilla huolehditaan vieraspetojen pyynnistä. Kuva: Holtti Hakonen

Kaijanlammen itäpäädyn ohi kulkevan tien suojaksi muotoiltiin paikalta saadusta turpeesta leveä penger, joka kasvitettiin. Heinäkasvien juuret pitävät pintamaan hyvin paikoillaan eroosiota vastaan ja pitävät kilpailulla pensaikon poissa.

Kaivinkone työskentelemässä lumisessa maisemassa.

Tien suojapenkereen muotoilua talvella 2021.

Kaivinkone työskentelemässä lumisessa maisemassa.

Tien suojapenkereen viimeistelyä tammikuussa 2021.

Merijärven metsästäjät ahkeroivat kohteen valmistelussa ja toteutuksessa poistamalla puustoa ja rakentamalla hakkuutähteistä pesimä- ja levähdyssaarekkeita kosteikolle. 

Lue lisää: Kaijanlammen kosteikko, esittely (PDF)

Maisema, jossa aukeaa. Etualalla vettä ja reunoilla puita.

Näkymä tieltä Kaijanlammen kosteikolle kesällä 2022. Kuva: Holtti Hakonen 

Suunnittelu: Holtti Hakonen, SOTKA-hanke

Maarakennustyöt: Megaturve Oy 

Rahoitus: Merijärven metsästäjät ry ja SOTKA-hanke

Päivitetty 23.6.2022