Tavoitteet ja toteutus

Hankkeessa parannetaan vesilintujen lisääntymismenestystä kunnostamalla ja perustamalla poikue-elinympäristöjä. Kosteikot kunnostetaan pääsääntöisesti patoamalla ja hankkeeseen valituilla kohteilla sitoudutaan kohteen hoitoon.  

Katso videolta hankkeen esittely:

Tavoitteet

 • Turvata taantuvien vesilintujen elinvoimaisuus ja siten hidastaa luonnon monimuotoisuuden vähenemistä auttamalla maanomistajia, metsästäjiä ja muita kiinnostuneita tahoja perustamaan, kunnostamaan ja hoitamaan soveltuvia kosteikkoja hyviksi vesilintujen poikue-elinympäristöiksi.  
 • Toteuttaa vähintään 40 poikue-elinympäristökohdetta, yhteispinta-alaltaan vähintään 400 hehtaaria. 

 

Toteutus

Vaihe vaiheelta

SOTKA-kosteikkojen toimintamalli pitää sisällään kuusi päävaihetta. Kosteikon valinta hankkeeseen koostuu kolmesta askeleesta, joista kosteikkosopimus on päätös valita kohde toteutettavaksi.

1. Kohde-esitys
2. Kaksivaiheinen          kohdevalinta 

 1. Kohde-esityksen priorisointi ja parhaiden kohteiden valinta, joille tehdään maastokäynnit
  • Maastomuistio ja lisäselvitykset
 2. Maastokäyntien ja lisäselvitysten perusteella valitaan näistä kohteista parhaat suunnitteluun

3. Suunnittelu
 1. Yksityiskohtainen rakenne- ja toimenpidesuunnittelu
 2. Kustannus- ja rahoitussuunnitelma
 3. Metsästysjärjestelyt ja pienpetopyyntisuunnitelma
 4. Kosteikkosopimuksen valmistelu

 

4.Kosteikkosopimus

Päätös SOTKA-kosteikkohankkeeseen mukaan pääsystä
5. Kosteikon toteuttaminen
 1. Urakoinnin kilpailutus ja materiaalien hankinta
 2. Työmaa
 3. Lopputarkastus ja pöytäkirja, jonka jälkeen vastuu siirtyy paikallisille toimijoille
6. Kosteikon jatkuva hoito ja seuranta

Kosteikkosuunnitelman mukaisesti

 

Periaatteet:

Patoamista ja vedenpinnan nostoa 

 • Pääkunnostusmenetelminä ovat patoaminen ja vedenpinnan nosto, niitto, raivaus, laidunnus sekä vedenpinnan säätely. Veden alle jäävä kasvillisuus tarjoaa ravintoa vesiselkärangattomille, mikä tekee patoamalla rakennetuista kosteikoista ihanteellisia ruokailuympäristöjä vesilintupoikueille. Rantaniittyjen kunnostaminen ruovikkoa ja vesaikkoa poistamalla luovat myös hyvää poikue-elinympäristöä.  

Kustannustehokkaasti yhdessä maanomistajien kanssa 

 • Kaikkien alueen omistajien sekä muiden paikallisten toimijoiden yksimielinen tuki on edellytys hankkeeseen mukaan pääsemiselle. Paikallinen panostus on kosteikoilla ratkaisevaa, jotta kohteet toteutuvat.  
 • Paikallinen omarahoitusosuus 25–75 % sovitaan tapauskohtaisesti. Omarahoitusosuus koskee käytännön kunnostustöitä ja materiaaleja, ja sitä voi kattaa myös talkootyöllä sekä sponsorirahoituksella. Hanke kattaa kohteiden suunnittelu- ja työnjohtokulut.  Mahdollisten vesilain mukaisten lupien kuluista sovitaan tapauskohtaisesti.  

Maltillista metsästystä ja ruokintaa, jatkuvaa hoitoa 

 • Kosteikoilla tulee sitoutua kestävään metsästykseen, pienpetopyyntiin ja kohteen hoitoon. Ilman aktiivisia hoitotoimia aikaansaadut luontovaikutukset valuvat nopeasti hukkaan. 
Päivitetty 8.10.2021