Iso Kivijärvi

Simon Iso-Kivijärven kunnostus vaatii aluehallintoviraston vesiluvan. Vesilupahakemus jätetty Pohjois-Suomen aluehallintovirastoon tammikuussa 2014.

Iso Kivijärvi kosteikon toimenpidesuunnitelma.

Iso Kivijärvi wetland, laserscanning data, original data National Land Survey of Finland

Iso Kivijärvellä tehtiin vaaitusta tasolaserilla, mutta alueen yleispiirteisessä selvityksessä käytettiin kuvassa näkyvää Maanmittauslaitoksen laserkeilausaineistoa. Iso Kivijärvi erottuu ympäröivää aluetta alempana (sininen väri), lisäksi pohjoisreunan tulo-oja ja eteläreunan lähtö-oja erottuvat sinisellä värillä. Numeroarvoissa ensin mainittu arvo on korkeus metreinä merenpinnasta, toinen arvo kyseisen kohdan korkeusasema suunnitellun vedenpinnan noston jälkeen ja kolmas arvo on sijainti ETRS-TM35FIN -koordinaattijärjestelmässä. Vedenpinnan nostoksi on suunniteltu 40 cm.

 

Iso Kivijärvi wetland, drainage ditch before restoration, photo Juha Siekkinen 18.7.2011

Iso Kivijärven vedenpintaa on laskettu ainakin puoli metriä, kun sen eteläpäässä ollutta Kivijärvenojaa on kaivettu kaivinkoneella huomattavan syväksi. Kuvassa Janne Paldanius seisoo ojan vierellä ja järvi näkyy puuston läpi. Järven vedenpinnan nostoon suunniteltu pohjapato sijaitsisi kuvanottopaikalla. Kuva Juha Siekkinen 18.7.2011.

 

Iso Kivijärvi wetland, planning in the field before restoration, photo Juha Siekkinen 18.7.2011

Iso Kivijärven kunnostuksen aloite tuli järven toiselta kiinteistön omistajalta Reijo Nurmelalta (kuvassa oikealla) Suomen riistakeskukseen v. 2009. Kunnostukseen liittyvä maastokäynti tehtiin 18.7.2011, jolloin mukana oli myös kunnostuksesta opinnäytetyötä tekevä Janne Paldanius (vasemmalla) Oulun seudun ammattikorkeakoulun luonnonvara-alan yksiköstä. Kuva Juha Siekkinen.

 

Iso Kivijärvi wetland, northern area before restoration, photo Juha Siekkinen 3.7.2012

Iso Kivijärven pohjoisreunalle on muodostunut veden pinnan laskun seurauksena vaihtelevia kuivan maan ja matalan veden alueita, jossa vuorottelevat maa- ja vesikasvillisuus. Vedenpinnan nosto lisäisi kosteikkolajeille suotuisan elinympäristön määrää ja laatua. Kuva Juha Siekkinen 3.7.2012.

 

Iso Kivijärvi wetland, eastern area before restoration, photo Juha Siekkinen 3.7.2012

Iso Kivijärven itäreunalla on laajoja kuivuneita alueita, jossa on ollut rahkasammalpeitteisiä alueita. Vedenpinnan nostolla voitaisiin lisätä monipuolisesti vesilinnuille sopivaa elinympäristöä. Kuva Juha Siekkinen 3.7.2012.

 

Iso Kivijärvi wetland, southern area before restoration, photo Juha Siekkinen 17.8.2012

Iso Kivijärven eteläosalla veden pinnan lasku on jättänyt kapeamman rantavyöhykkeen kuin muualla. Järvikorte- ja sarakasvusto ulottuu melko lähelle reunametsää ja entistä rantaa. Kuva Juha Siekkinen 17.8.2012.

Päivitetty 6.3.2015