Viinikan kosteikot, Urjala

Valmiit kosteikot • Viinikan kosteikot, Urjala

default

Viinikan kosteikot, Urjala

Katso videolta kosteikoiden esittely: 

Lähtökohdat

Urjalassa toteutettiin kahden kosteikon ja luonnonlaitumen muodostama kokonaisuus, joka tarjoaa vesilintujen poikue-elinympäristön, tehostaa maatalouden vesiensuojelua ja elävöittää maisemaa.

Molemmat kosteikot perustettiin vuosikymmeniä sitten viljelystä poistuneelle alavalle ja metsittyneelle pellolle Uurtaanjärven pohjoispäähän.

Ilmakuva tulvaniittykosteikosta
Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Vasemmalla monivaikutteinen kosteikko ja oikealla tulvaniittykosteikko. Kuva: Tero Salmela

Toteutus: Viinikan tulvaniittykosteikko

Tulvaniittykosteikon (3,5 ha) maanrakennustyöt ja puuston poisto toteutettiin vuoden 2022 aikana. Maanomistaja toteutti puuston poiston alueelta. Kosteikon ympärille rakennettiin 450 metriä patoa ja ylivirtausuoma sekä asennettiin patolaite, jolla vedenpinnan korkeutta voi säädellä. Padon rakennusmaat otettiin kosteikon ulkopuolelta, jotta tulvaniitystä ja padosta muodostuisi mahdollisimman yhtenäinen laidunalue.

Ilmakuva joen rannasta, jossa vesiuomia, peltoa ja metsää
Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Kuva: Tero Salmela
Ilmakuva syksyisestä kosteikosta
Kunnostettu kosteikko lokakuussa 2022.

Vanha ojauoma tukittiin ja vedet ohjataan patolaitteelle uuden alivesiuoman kautta. Alivesiuomaan asennettiin rumpuja karjan kulkusilloiksi.

Kosteikko toimii erinomaisena vesilintujen poikue-elinympäristönä touko-kesäkuussa, jolloin kosteikko on padottuna tulvakorkeuteen. Loppukesällä ja syksyllä alue toimii luonnonlaitumena karjalle. Voimakkaat sateet saattavat nostaa veden kosteikkoon myös tulva-ajan ulkopuolella.

Syksyinen ilmakuva kosteikosta.
Kosteikko syksyllä 2023 noin vuosi rakentamisen jälkeen. Kuva: Mikko Alhainen
Tulvaniittykosteikon ylivirtausuoma. Kuva: Mikko Alhainen

Lue lisää: Viinikan tulvaniittykosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaajohto: Suomen riistakeskus Mikko Alhainen ja Elina Sorvali

Maanrakennustyöt: Viholainen H. ja T. Ky, Viinikan tila

Toteutus: Viinikan monivaikutteinen kosteikko

Monivaikutteisen kosteikon (2 ha) maanrakennustyöt ja puuston poisto toteutettiin vuoden 2022 aikana. Maanomistaja toteutti puuston poiston alueelta ja Hämeen AMK Evon metsäkoulu kulotti kivennäismaa-alueen hakkuutähteet oppilastyönä.

Matalaa maastoa, jossa tuli irti ja runsaasti savua.
Kulotusta kesäkuussa 2022. Kuva: Mikko Alhainen

Alueelle muodostuu luonnonlaidunta, jonka pohjoispäähän kaivettiin kosteikkoaltaat. Alueen ympärillä olevaa ojaa levennettiin kaksitasouomaksi ja veden virtausmatkaa järveen pidennettiin.

Kosteikon kaivumaita käytettiin viereisten metsittyneiden peltolohkojen kunnostamiseen laidunalueeksi. Kosteikon reuna-alueille ja kulotusalalle kylvettiin monivuotisia kotimaisia niittykasveja.

Ilmakuva maaseutumaisemasta.
Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Kuva: Tero Salmela
Ilmakuva
Valmis kosteikko lokakuussa 2022.

Kosteikko sekä monimuotoinen laidunalue luovat hienon luonnonhoidollisen kokonaisuuden. Kosteikko vähentää peltovaltaiselta valuma-alueelta Uurtaanjärveen virtaavaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä toimii vesilintujen poikue-elinympäristönä.

Syksyinen ilmakuva kosteikosta.
Kosteikko syksyllä 2023 noin vuosi rakentamisen jälkeen. Kuva: Mikko Alhainen
Syksyinen ilmakuva kosteikosta.
Valmis monivaikutteinen kosteikko oikealla ja tulvaniittykosteikko yläkulmassa vasemmalla. Kuva: Mikko Alhainen

Lue lisää: Viinikan monivaikutteisen kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaajohto: Suomen riistakeskus Mikko Alhainen ja Elina Sorvali

Maanrakennustyöt: Viholainen H. ja T. Ky, Viinikan tila