Viinikan kosteikot, Urjala

Valmiit kosteikot • Viinikan kosteikot, Urjala

Ilmakuva maaseutumaisemasta.
Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Kuva: Tero Salmela

Viinikan kosteikot, Urjala

Urjalassa toteutettiin kahden kosteikon ja luonnonlaitumen muodostama kokonaisuus, joka tarjoaa vesilintujen poikue-elinympäristön, tehostaa maatalouden vesiensuojelua ja elävöittää maisemaa.

Ilmakuva tulvaniittykosteikosta
Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Vasemmalla monivaikutteinen kosteikko ja oikealla tulvaniittykosteikko. Kuva: Tero Salmela

Viinikan tulvaniittykosteikko

Tulvaniittykosteikko (3,5 ha) perustettiin vuosikymmeniä sitten viljelystä poistuneelle alavalle ja metsittyneelle pellolle Uurtaanjärven pohjoispäähän. Maanrakennustyöt ja puuston poisto toteutettiin vuoden 2022 aikana.

Ilmakuva joen rannasta, jossa vesiuomia, peltoa ja metsää
Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Kuva: Tero Salmela

Maanomistaja poisti puustoa alueelta. Kosteikon ympärille rakennettiin 450 metriä patoa ja ylivirtausuoma sekä asennettiin patolaite, jolla vedenpinnan korkeutta voi säädellä. Padon rakennusmaat otettiin kosteikon ulkopuolelta, jotta tulvaniitystä ja padosta muodostuisi mahdollisimman yhtenäinen laidunalue. Vanha ojauoma tukittiin ja vedet ohjataan patolaitteelle uuden alivesiuoman kautta. Alivesiuomaan asennettiin rumpuja karjan kulkusilloiksi.

Ilmakuva syksyisestä kosteikosta

Kosteikko toimii erinomaisena vesilintujen poikue-elinympäristönä touko-kesäkuussa, jolloin kosteikko on padottuna tulvakorkeuteen. Loppukesällä ja syksyllä alue toimii luonnonlaitumena karjalle. Voimakkaat sateet saattavat nostaa veden kosteikkoon myös tulva-ajan ulkopuolella.

Viinikan tulvaniittykosteikko

Lue lisää:
Viinikan tulvaniittykosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaajohto: Suomen riistakeskus Mikko Alhainen ja Elina Sorvali

Maanrakennustyöt: Viholainen H. ja T. Ky, Viinikan tila

Viinikan monivaikutteinen kosteikko

Kosteikko (2 ha) perustettiin vuosikymmeniä sitten viljelystä poistuneelle alavalle ja metsittyneelle pellolle Uurtaanjärven pohjoispäähän. Maanrakennustyöt ja puuston poisto toteutettiin vuoden 2022 aikana.

Ilmakuva maaseutumaisemasta.
Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Kuva: Tero Salmela

Maanomistaja toteutti puuston poiston alueelta ja Hämeen AMK Evon metsäkoulu kulotti kivennäismaa-alueen hakkuutähteet oppilastyönä. Alueelle muodostuu luonnonlaidunta, jonka pohjoispäähän kaivettiin kosteikkoaltaat. Alueen ympärillä olevaa ojaa levennettiin kaksitasouomaksi ja veden virtausmatkaa järveen pidennettiin.

Matalaa maastoa, jossa tuli irti ja runsaasti savua.
Kulotusta kesäkuussa 2022. Kuva: Mikko Alhainen

Kosteikon kaivumaita käytettiin viereisten metsittyneiden peltolohkojen kunnostamiseen laidunalueeksi. Kosteikon reuna-alueille ja kulotusalalle kylvettiin monivuotisia kotimaisia niittykasveja.

Ilmakuva

Kosteikko sekä monimuotoinen laidunalue luovat hienon luonnonhoidollisen kokonaisuuden. Kosteikko vähentää peltovaltaiselta valuma-alueelta Uurtaanjärveen virtaavaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä toimii vesilintujen poikue-elinympäristönä.

Viinikan monivaikutteinen kosteikko

Lue lisää:
Viinikan monivaikutteisen kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaajohto: Suomen riistakeskus Mikko Alhainen ja Elina Sorvali

Maanrakennustyöt: Viholainen H. ja T. Ky, Viinikan tila

Päivitetty 15.2.2023