Vähäjärvi, Salo

Valmiit kosteikot • Vähäjärvi, Salo

Ilmakuva kosteikkoalueesta.
Ilmakuva Vähäjärven kosteikkoalueesta kunnostustöiden jälkeen seuraavana kesänä kevättulvan ollessa laskusuunnassa 2021. Kuva: Lauri Laitila

Vähäjärvi, Salo

Ilmakuva kosteikkoalueesta.
Ilmakuva Vähäjärven kosteikkoalueesta ennen kunnostustöiden aloittamista kesällä 2020. Kuva: Lauri Laitila
Vähäjärven kosteikko kunnostusten jälkeen kesällä 2022. Kuva: Tero Salmela

Lähtökohdat

Vähäjärvi on umpeenkasvanut lintujärvi, joka sijaitsee pelto- ja metsävaltaisella alueella. Se on osa Kiskonjoen Natura-aluetta ja luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi lintuvedeksi. Kunnostamisen tarkoituksena on palauttaa Vähäjärvi hyväksi vesilintujen levähdysalue ja poikue-elinympäristöiksi, lisätä luonnon monimuotoisuutta, elävöittää maaseutumaisemaa ja parantaa vesiensuojelua. Vähäjärven valuma-alue on noin 100 ha.

Ilmakuva kosteikkoalueesta.
Vähäjärven kosteikko ja Saarenjärven rantakosteikko sijaitsevat lähekkäin. Taka-alalla Vähäjärven kosteikko ja etualalla Saarenjärven rantakosteikko ennen töiden aloittamista. Kuva: Lauri Laitila

Toteutus

Vähäjärven kosteikkoa lähdettiin kunnostamaan elokuussa 2020 patoamalla ja asentamalla vedensäätelylaitteisto ja kivetty tulvauoma. Patoamisen ja vedensäätelylaitteiston avulla tavoitteena on nostaa Vähäjärven vedenpintaa ja säädellä sitä luontaista tulvadynamiikkaa jäljitellen. Tulvauoman tarkoitus on hallita kosteikkoalueen ylivirtaamia. Ennen kunnostustoimia alueella ei esiintynyt avovettä tulva-aikoja lukuun ottamatta.

Kosteikkotyömaa, jossa kaksi kaivinkonetta.
Tulvauoman rakentamista ja vedensäätelylaitteiston asentamista Vähäjärven kosteikolla. Kuva: Lauri Laitila
Maisema, jossa kaivinkone ja lehmiä.
Vähäjärven kosteikko kunnostusten jälkeen kesällä 2022. Kuva: Tero Salmela

Patopenkereistä tehtiin loivapiirteiset ja ne kylvettiin välittömästi siemenseoksella valmistumisen jälkeen. Kylvämisen tarkoituksena on saada patopenkereiseen riittävä kasvipeitteisyys ennen talven tuloa eroosion hillitsemiseksi. Patopenkereet saivat rauhassa painua talven yli.

Maatalousmaisema, jossa maata mulloksella.
Vähäjärven kosteikon patopenger kylvettiin heti valmistumisen jälkeen elokuussa 2020. Kuva: Lauri Laitila
Kesäinen maisema, jossa näkyy viljaa ja reunassa vettä.
Heinäkuussa 2021. Vedenpinta laskettiin kosteikosta alivesitasoon ennen hoitolaidunnuksen alkamista. Patopenger kasvittui hyvin syksyllä kylvetyistä siemenistä. Kuva: Lauri Laitila

Vedennoston positiiviset vaikutukset kattavat koko Vähäjärven noin 18,5 ha alueen. Vähäjärven kosteikkoon rakennettiin myös putkilinja Saarenjärventien ali ohjaamaan Saarenjärven rantakosteikon 50 ha valuma-alueen vesiä kesän aikana Vähäjärveen. Kyseisellä toimenpiteellä turvataan veden riittävyys Vähäjärvessä kuivina aikoina ja lisäksi parannetaan vesiensuojelua kasvattamalla veden viipymää.

Alue on sittemmin toiminut keväisin ja kesäisin arvokkaana levähdyspaikkana ja poikue-elinympäristönä vesilinnuille.

Kuva: Tero Salmela

Lue lisää: Vähäjärven kosteikko, esittely (PDF)

Suunnittelu: Etelä-Suomen Salaojakeskus ja Mikko Alhainen, Lauri Laitila ja Elina Sorvali, SOTKA-hanke

Kaivinkonetyö: Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy