Luhtikylä, Orimattila

Valmiit kosteikot • Luhtikylä, Orimattila

Ilmakuva maatalousmaisemasta, jossa joki.
Luhtikylän kosteikko heinäkuussa 2023. Kuva: Tero Salmela

Luhtikylä, Orimattila

Lähtökohdat

Luhtikylän kosteikko sijaitsee Orimattilassa Porvoonjoen varrella. Kosteikko toteutettiin patoamalla Porvoonjoen varrelle rehevälle, alavalle ja herkästi tulvivalle niittyalueelle. Kosteikon tarkoituksena on pidättää penkereiden avulla Porvoonjoen tulvaa noin 11 hehtaarin alueella. Lisäksi alueella on kaksi lähdettä, joiden vedet ohjataan kosteikolle. Kosteikon lähivaluma-alue on maltillinen, noin 31,5 hehtaaria.

Alavaa vehreää, matalakasvuista maisemaa, jota halkoo mutkitteleva joki.
Kostea, alava alue ennen kunnostuksia kesäkuussa 2022. Porvoonjoen voi nähdä mutkittelevan maisemassa. Oikealla näkyy tiheämpää kasvillisuutta, jonka kohdalle patopenger muodostettiin. Kuva: Elina Sorvali

Luhtikylän kosteikko toimii kausikosteikkoperiaatteen mukaisesti eli se saattaa kuivahtaa keskikesällä, syvänteitä lukuun ottamatta. Se toimii arvokkaana elinympäristönä kosteikossa viihtyville eläinlajeille. Kohde oli jo ennen kosteikon rakentamistöitä muuttolintujen suosiossa. Kosteikon perustamistöiden tavoitteena on lisätä taantuvien vesilintulajien poikue-elinympäristöjä. Näin kosteikko toimii vesilintujen pesimäelinympäristönä ja levähdyspaikkana. Lisäksi kosteikko elävöittää maalaismaisemaa sekä tehostaa vesiensuojelua.

Toteutus

Kosteikon rakentamistyöt toteutettiin elokuussa 2022. Yli kilometrin pituisen patopenkereen luiskat ovat loivat ja ne ehdittiin kylvää vielä saman syksyn aikana monivuotisella siemenseoksella, jonka tavoitteena on sitoa penkereiden maata ja ehkäistä eroosiota ennen kuin kosteikolle nostetaan vettä.

Pitkäkauhainen kaivinkone kaivamassa maata.
Patopenkereiden muokkaustyöt käynnissä elokuussa 2022. Kuva: Tero Salmela
Ilmakuva maalaismaisemasta, jossa mutkitteleva joki ja kaivinkone.
Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Kuva: Tero Salmela

Kosteikolle asennettiin säätökaivo, jonka avulla veden pintaa kosteikolla voidaan jatkossa säätää. Penkereen molemmissa päissä on kivetyt ylivirtausuomat. Niiden kautta Porvoonjoen vesi pääsee kosteikolle joen tulviessa. Ne myös huolehtivat siitä, että ylivirtaama pääsee pois kosteikolta vedenpinnan noustessa liian korkealle. Kosteikkoalueelle muotoiltiin muutamia pesimäsaarekkeita vesilinnuille.

Ilmakuva maalaismaisemasta, jossa mutkittelevia jokia ja kaivinkone.
Etualalla on kosteikon eteläpenger. Oikealla mutkittelee Porvoonjoki. Kunnostukset käynnissä elokuussa 2022. Kuva: Tero Salmela

Paikallinen metsästysseura on toiminut erittäin aktiivisesti kosteikon perustamisessa ja huolehtii jatkossa kosteikon hoidosta, vedenpinnan säätelystä ja tehokkaasta pienpetopyynnistä.

Ilmakuva, jossa näkyy patopengertä, vettä ja metsää.
Säätökaivo asennettiin kosteikon kapeimpaan kohtaan. Kapeikkoon asennettiin myös alivesiputki, jotta tieltä pääsee ajamaan säätökaivolle. Kosteikko kunnostusten jälkeen, elokuu 2022. Kuva: Elina Sorvali
Metsäinen maisema, jossa näkyy penger.
Perustetun kosteikon pohjoispääty, jossa näkyy hyvin tuottava lähde ja kivetty ylivirtausuoma. Elokuu 2022. Kuva: Elina Sorvali
Sorsaparvi niityllä, jonka vieressä vettä.
Kosteikolla viihtyviä sorsia heinäkuussa 2023. Kuva: Tero Salmela

Lue lisää: Luhtikylän kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu: Timo Niemelä, KVVY Tutkimus Oy

Työmaajohto: Elina Sorvali, Suomen riistakeskus

Kaivinkonetyöt: Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy