Juurusjärvi, Kärsämäki

Valmiit kosteikot • Juurusjärvi, Kärsämäki

Ilmakuva kosteikosta.
Saaren itäpuoli töiden valmistuttua lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Juurusjärvi, Kärsämäki

Lähtökohdat

Juurusjärven vedenpintaa on laskettu ja nostettu useaan otteeseen vuosikymmenten aikana. Vanhimmat varmat merkinnät laskuojan syventämisestä ja oikomisesta ovat 1840-luvulta. Varsinainen kuivatus on tehty 1920-luvun puolivälissä räjäyttämällä kalliokynnykseen aukko Juurusjärven kaakkoiskulmaan ja kaivamalla järven keskelle kuivatuskanava.

Vesi virtaamassa ojassa, jossa puulankku poikittain.
Sahalla madallettu pohjapato elokuussa 2020 ennen SOTKA-hankkeen kunnostuksia. Kuva: Holtti Hakonen

Lintujärveksi Juurusjärveä on kunnostettu rakentamalla pato laskukanavaan 1960-1970 -lukujen taitteessa. Kunnostamista jatkettiin 1990-luvulla vahvistamalla patorakennetta sekä kaivamalla monttuja ja kanavaverkostoa sarojen ja rahkasammalen kasvattamaan turvepatjaan. Tällöin Juurusjärven kalastuskunta sai 2000 markan avustuksen Metsästäjäin keskusjärjestöltä padon kunnostukseen. Vedenpintaa ei voitu nostaa paljon, sillä järven etelärannan alavien metsien kuivatustila olisi heikentynyt merkittävästi.

Ilmakuva kosteikosta.
Juurusjärven pohjoisosa elokuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva umpeenkasvaneesta järvestä.
Järven eteläpääty oli vielä pahoin umpeenkasvanut elokuussa 2020. Kuva: Holtti Hakonen

Toteutus

Vuoden 2022 aikana Juurusjärveä (140 ha) kunnostettiin edelleen lintujärveksi osana SOTKA-kosteikot-hanketta. Talvella 2022 työskentelyalueet tampattiin jäätymään rinnekoneella. Kevättalvella alueelle kaivettiin 1200 m pitkä kuivatusoja. Ojan kaivumassoista rakennettiin matala suojapenger etelä-kaakkoisrannalle varmistamaan rantametsien kuivatustila.

Umpeen kasvaneelta kosteikon osalta poistettiin ilmaversokasvillisuutta luoden näin mosaiikkimaisia veden ja kasvillisuuden alueita.

Luminen maisema, jossa maata muokattu.
Etelälaidan suojapenger maaliskuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen
Ilmakuva aukeasta, lumisesta maisemasta, jolla kaivinkone on muokkaamassa maata.
Ilmaversokasvillisuuden poistoa maaliskuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Loppukesästä 2022 olemassa olevan pohjapadon padotuskorkeutta korotettiin louhoskivellä ja sen rinnalle asennettiin virtaamansäätölaite vedenpinnan säätelyä varten. Lisäksi itärannalle kylvettiin 0,5 ha riistapelto.

Oja, jonka päädyssä jonkinlainen laite.
Uusi vedenpinnan tason mahdollistava patolaite lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Uudistuksien myötä vesilintujen poikastuoton kannalta merkittävää kevättulvaa voidaan pidättää järvellä alkukesällä pidempään ja laskea vedenpinnan taso hallitusti normaalitilaan loppukesäksi, jotta järvi pystyy ottamaan vastaan loppukesän ukkosten ja syksyn sateiden vesimäärät.

Ilmakuva kosteikosta.
Saaren itäpuoli töiden valmistuttua lokakuussa 2022. Kuva: Holtti Hakonen

Lue lisää: Juurusjärven kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaaohjaus: Petri Törrönen, Temepa Infra Oy

Maanrakennustyöt: Juurusjärven osakaskunta