Jokineva, Seinäjoki

Valmiit kosteikot • Jokineva, Seinäjoki

Ilmakuva kosteikkoalueesta.

Jokineva, Seinäjoki

Lähtökohdat

Jokinevan kolmiosainen kosteikko perustettiin entiselle turvetuotantoalueelle, jonka turpeennosto oli loppunut elokuussa 2020.

Toteutus

Kolmiosaisen kosteikon kukin osa-alue on toteutettu rakentamalla patopenger, joka on hoitotoimenpiteitä ajatellen mitoitettu traktorilla ajettavaksi. Kunnostustyöt alkoivat syksyllä 2020, kun maanomistaja aloitti pengerryksen. Penkereitä korotettiin ja rakennettiin lisää loppukesällä 2022. Ne kylvettiin heinäseoksella ennen vedennostoa eroosion ehkäisemiseksi. 

Ilmakuva suorakaiteen mallisesta vesialueesta.
Kosteikko marraskuussa 2022. Kuva: Elina Sorvali

Kullekin osa-alueelle asennettiin omat virtaamansäätölaitteet, joilla vedenpinnan tasoja säädetään aktiivisesti luontaista tulvadynamiikkaa jäljitellen. Näin varmistetaan, että kosteikko toimii linnuille koko pesimä- ja poikueajan optimaalisella tavalla tuoden suojaa ja ravintoa. 

Kahden kosteikon väliin asennettiin poraamalla tien alittava putki elokuussa 2022. Putkea pitkin vesi virtaa tulva-aikoina tien länsipuolelta itäpuolelle. Kosteikon pinta-ala on 4 ha Kalliokoskentien länsipuolella ja 2 ha itäpuolella. 

Kosteikot edistävät alueen luonnon monimuotoisuutta erityisesti lisäämällä vesilintujen poikue-elinympäristöjä, mutta myös täydentämällä elinympäristöjen mosaiikkia maatalousvaltaisessa maisemassa. Lisäksi ne tehostavat alueen vesiensuojelua pidättämällä tehokkaasti tulvavesien mukana kulkeutuvaa kiintoainesta ja ravinteita 97 ha valuma-alueelta. 

Kosteikkoalue, jossa näkyy sorsien keinotekoinen pesä, ns. sorsatuubi.
Jokinevan kosteikko kesällä 2023. Kuva: Tero Salmela

Lue lisää: Jokinevan kosteikon esittely (PDF)

Suunnittelu ja työmaaohjaus: Suomen riistakeskus, Elina Sorvali 

Maanrakennustyöt: Heikki Salokorpi