Kosteikko – Etusivu

Kosteikot kuntoon – sorsakannat kasvuun
Kosteikot tarjoavat vesilintujen poikasille sopivia elinympäristöjä, mikä turvaa vesilintukantojen tulevaisuutta ja hidastaa luontokatoa. Tältä sivustolta löydät ohjeita kosteikoiden perustamiseen ja kunnostamiseen. Kunnosta sinäkin kosteikko!

Tutustu kosteikon kunnostuksen vaiheisiin:

Tutustu
Muodosta yleis­kuva aluees­ta, tutustu eri­lai­siin kosteik­koihin ja sel­vitä, millainen kosteikko sopisi alu­eelle.

Lue lisää >>

Suunnittele
Ota selvää kus­tannuk­sista ja rahoi­tus­mahdol­lisuuk­sista, luvista sekä maano­mis­tajien suh­tau­tumisesta.

Lue lisää >>

Toteuta
Hyvin suunniteltu on puo­lik­si tehty. Patoa­malla saadaan aikaan luontaisen kaltaisia kos­teikoita.

Lue lisää >>

Huolehdi
Pidä kostei­kosta huolta ja seu­raa sen ti­laa. Vain hoi­dettu kos­teikko pysyy kun­nossa.

Lue lisää >>

Nauti
Kosteikot edis­tävät luon­non moni­muo­toi­suutta, vesien­suojelua ja virkistys­mahdol­lisuuksia. Lisäk­si ne ovat ilo sil­mälle.

Lue lisää >>

Kiin­nos­tuitko?
Tutustu eri kosteik­koihin ja kun­nos­ta oma kos­teik­kosi!

Tutustu kosteikkoihin >>