Kalat

Vesilintujen poikaset tarvitsevat riittävästi laadukasta ravintoa kasvaakseen aikuisiksi.  Niiden kanssa samasta vesiselkärangattomista koostuvasta ravinnosta kilpailevat useat eri kalalajit, erityisesti särkikalat. Särkikalat lisääntyvät kosteikoissa tehokkaasti ilman luontaista saalistuspainetta. Vesilintujen poikasten riittävän ravinnonsaannin takaamiseksi kosteikon kalakannat on pidettävä kurissa.

Särkikalat ovat huonoja myös vesiensuojelun näkökulmasta, sillä ne etsivät ravintoa tonkimalla pohjaa: Vesi samentuu ja pohjaan laskeutuneita ravinteita siirtyy kasvillisuuden käyttöön. Näin särkikalat osaltaan edistävät vesistön rehevöitymistä sisäisen kuormituksen kautta.

Estetään kalojen pääsy kosteikolle

Tehokkain tapa rajoittaa kalakantoja on estää jo rakennusvaiheessa kalojen pääsy kosteikkoon tai suunnitella kosteikko siten, että se on mahdollista ajoittain tyhjentää ja kuivata. Kalojen pääsyä ei kuitenkaan aina pystytä estämään. Ne voivat uida kosteikkoon esimerkiksi valuma-alueen yläpuolisista vesistöistä. Tällöin särkikalakantoja voidaan vähentää pyydystämällä niitä esimerkiksi mäskätyillä tiheäsilmäisillä katiskoilla tai suurissa vesistöissä nuottaamalla.

Kaloja katiskassa.

Kuva: Johanna Hellman

Särkikalakantaa kannattaa harventaa erityisesti keväällä niiden kutuaikaan. Pyydyksien laitossa tulee ottaa huomioon, etteivät vesilinnut pääse niihin tai ne pääsevät tarvittaessa niistä vahingoittumatta pois.

Hauki särkikalojen saalistajaksi

Vesistöjen särkikalakantoja voi vähentää kohdistamalla niihin luontaista saalistuspainetta, etenkin kosteikon valuma-alueen ala- ja yläpuolisissa vesistöissä. Hauki on monin paikoin vesistöjemme huippupeto, ja se pitää luontaisesti huolta kalaston rakenteesta.  Kosteikkojen rakentamisessa voidaan ottaa huomioon haukien kutupaikkojen lisääminen samalla, kun vesilintujen poikue-elinympäristöjä lisätään. Haukien kutupaikkojen kunnostamisesta ei koidu vaaraa vesilintujen poikasille, koska suuret hauet viipyvät kosteikolla vain kevään kutuajan.

Lue lisää Haukitehdas-hankkeesta (Suomen Vapaa-ajankalastajien keskusjärjestö).

Päivitetty 22.9.2021