Kosteikko – Front Page

Restoring Waterbird Populations
Managing and restoring wetland habitats in cooperation with local landowners and stakeholders is an important step on the journey to halt the loss of biodiversity. Finnish Wildlife Agency’s SOTKA Wetlands project is a step towards the recovery of the waterbird populations.

Tutustu kosteikon kunnostuksen vaiheisiin:

Tutustu
Muodosta yleis­kuva aluees­ta, tutustu eri­lai­siin kosteik­koihin ja sel­vitä, millainen kosteikko sopisi alu­eelle.

Lue lisää >>

Suunnittele
Ota selvää kus­tannuk­sista ja rahoi­tus­mahdol­lisuuk­sista, luvista sekä maano­mis­tajien suh­tau­tumisesta.

Lue lisää >>

Toteuta
Hyvin suunniteltu on puo­lik­si tehty. Patoa­malla saadaan aikaan luontaisen kaltaisia kos­teikoita.

Lue lisää >>

Huolehdi
Pidä kostei­kosta huolta ja seu­raa sen ti­laa. Vain hoi­dettu kos­teikko pysyy kun­nossa.

Lue lisää >>

Nauti
Kosteikot edis­tävät luon­non moni­muo­toi­suutta, vesien­suojelua ja virkistys­mahdol­lisuuksia. Lisäk­si ne ovat ilo sil­mälle.

Lue lisää >>

Kiin­nos­tuitko?
Tutustu eri kosteik­koihin ja kun­nos­ta oma kos­teik­kosi!

Tutustu kosteikkoihin >>