Kohdehaku ja valintakriteerit

Kohdehaku on auki! Pääset täyttämään hakulomakkeen tästä.

Kohdehaku on toistaiseksi jatkuva. Kohdevalintaa maastokatselmuksiin sekä suunnitteluun tehdään seuraavan kerran tammikuussa ja siitä eteenpäin muutaman kuukauden välein.

Tietoa kohdevalinnasta

Parhaiten hankkeeseen soveltuville kohteille tehdään maastokäynti. Maastossa tarkastetuista kohteista sopivimmat valitaan edelleen suunnitteluvaiheeseen. Suunnitelman valmistuttua allekirjoitetaan sitova kosteikkosopimus, joka on virallinen valinta hankekohteeksi ja edellytys suunnitelman luovuttamiselle toteutuksen rahoitushakua varten.

Kohteiden valinnan lähtökohdat ja painotukset

 • Kaikki alueen omistajat suhtautuvat projektiin myönteisesti ja sitoutuvat kosteikon hoitoon, pienpetojen pyyntiin sekä kestäväksi mitoitettuun metsästykseen tai alueen rauhoittamiseen vesilintujen metsästykseltä.
 • Kohteesta on mahdollista kehittää kustannustehokkaasti laadukasta vesilintujen poikue-elinympäristöä. Tämä tarkoittaa toteutusta pääosin esimerkiksi patoamalla, niittämällä, raivaamalla ja pesimärakenteita toteuttamalla.
 • Täydentävät kriteerit:
  • paikalliset edellytykset laadukkaaseen ja jatkuvaan hoitoon poikue-elinympäristön laadun optimoimiseksi erityisesti taantuva ja vaatelias vesilinnusto huomioiden
  • olemassa olevat luonto- ja maisema-arvot
  • sijainti avoimessa maatalousmaisemassa
  • edullinen sijainti (täydentää paikallista kosteikkoverkostoa, viestinnällinen ja koulutuksellinen arvo).

SOTKA-kosteikkojen keskeiset sopimusehdot

Päivitetty sopimuspohja ladataan sivuille alkuvuodesta 2023. SOTKA-kosteikot-hankkeessa tuetaan paikallisten toimijoiden omia hankkeita.

 1. Kosteikon sijainti on julkista tietoa. Kohde on riistahallinnon koulutus-, esittely- ja tiedostuskäytössä. Kosteikolla järjestettävistä tapahtumista sovitaan vastuutahon kanssa.
 2. Kosteikon rannalle pystytetään infotaulu kertomaan kosteikosta. SOTKA-hanke teettää A3-kokoisen yleistaulun, jonka se toimittaa maanomistajalle kiinnitettäväksi sopivaan paikkaan.
 3. Kosteikolle perustetaan Luonnonvarakeskuksen ohjeiden mukainen vesilintulaskenta-piste(et). Pari- ja poikuelaskennat suoritetaan vuosittain vastuutahon tai tämän valtuuttaman henkilön toimesta vähintään viiden (5) vuoden ajan toimenpiteiden aloittamisesta.
 4. Vuotuinen vesilintujen metsästysverotus on enintään 50 % poikuelaskennassa havaitusta poikasmäärästä, jotta kunnostetun lisääntymisalueen kokonaisvaikutus vesilinnustoon on positiivinen. Metsästyslain nojalla mahdollisesti säädetty metsästyksen rajoittaminen koskee tässä sopimuksessa tarkoitetulla kosteikolla tapahtuvaa metsästystä tai siihen liittyvää toimintaa.
 5. Elinympäristön tarkoituksena on tarjota vesilinnustolle luontaista ravintoa, jolloin vesilintujen runsaus ja lisääntymistulos kertovat elinympäristön laadusta. Kosteikolla ja sen lähiympäristössä ei suositella vesilintujen ravintohoukuttelua. Maltillinen, enintään 5 kg/vuorokausi, houkutteluruokinta on tarvittaessa mahdollista aloittaa vuosittain aikaisintaan 20.8. noudattaen kuitenkin mahdollisesti säädettyjä rajoituksia.
 6. Sopimusalueella ja lähiympäristössä pyritään järjestämään mahdollisimman tehokas pienpetojen pyynti.
 7. Vesilintujen tarhaus kosteikolla ja tarhattujen vesilintujen istutus kosteikolle on kielletty.
Päivitetty 15.11.2022