Kiimaneva

Kiimanevan kosteikko Siikaisissa on reilun hehtaarin laajuinen padottu kosteikko. Kosteikko rajautuu Ison Kiimanevan melko luonnontilaisena säilyneeseen suoalueeseen.

Kosteikkosuunnitelma

Kohde-esittely

Vierailu- ja kulkuohjeet

Miten kosteikko rakennettiin

Ilmakuva Kiimanevan kosteikosta vuodelta 2015. Kuva: Marko Muuttola

Ilmakuva Kiimanevan kosteikosta vuodelta 2015. Kuva: Marko Muuttola

 

Nettikuva_7

Pato on säilyttänyt hyvin muotonsa ja vedensäätelylaitteet toimivat halutulla tavalla. Patorakenteiden tarkkailu on erityisen tärkeää rakentamisvuotta seuraavana keväänä ja myöhemminkin tulvahuippujen aikana. Kuva: Timo Niemelä, 05.06.2014

 

Nettikuva_6

Kiimanevan kosteikko saavutti tavoitekorkeutensa keväällä 2014. Maanomistajan talvella toteuttama puuston poisto paransi kosteikon kytkeytyneisyyttä Ison-Kiimanevan suoalueeseen. Kuva: Timo Niemelä, 05.06.2014

 

Nettikuva_5

Marraskuun vesisateiden ansiosta kosteikkoalueelle kaivetut syvänteet ja pellon laskuoja alkavat vähitellen täyttyä. Suunnitellun padotuskorkeuden kosteikko saavuttanee ensi kevään aikana. Kuva: Timo Niemelä

 

Nettikuva_4

Kosteikkoon rajautuvan suoalueen reunaojia tukittiin ja suolta tulevia vesiä ohjattiin kosteikkoa kohti. Suon ja kangasmetsien välisten vaihettumisvyöhykkeiden ennallistumisella on positiivisia vaikutuksia myös metsäkanalinnuille niiden poikue-elinympäristöjen laadun paranemisen myötä. Kuva: Timo Niemelä

 

Nettikuva_3

Kosteikkoalueella toteutettiin erilaisia muokkaustöitä, joiden tavoitteena oli lisätä kosteikon rakenteellista monimuotoisuutta. Kuva: Timo Niemelä

 

Nettikuva_2

Kosteikon patorakennustyöt saatiin toteutettua kuivissa olosuhteissa elokuun 2013 aikana. Patopenger rakennettiin kerroksittain siten, että pato tuettiin kantavaa kivennäismaapengertä vasten. Padon kosteikon puoleisessa etuluiskassa käytettiin vettä heikommin läpäisevää savensekaista rahkaturvetta. Etuluiskan märkien massojen luisumisen estämiseksi kosteikon puoleinen osa patokaivannosta täytettiin ruokamultakerroksella pellonpintaa vasten. Kuva: Timo Niemelä

 

Nettikuva_1

Kiimanevan kosteikkoalue oli lähtötilanteeltaan alavaa ja kosteapohjaista vanhaa suopeltoa, jonka viljelykäyttöä on vaikeuttanut pellonpohjan heikko kantavuus lohkon kuivatustilan parantamistoimenpiteistä huolimatta. Ennen kaivinkonetöiden käynnistymistä patopenkereeltä poistettiin motohakkuuna suurimmat rakennustöitä haittaavat puut. Kuva: Timo Niemelä

 

Päivitetty 8.2.2016