Målsättningar

  • Minst 30 våtmarker, till ytan över 200 hektar, blir livsmiljö för vattenfåglar och den biologiska mångfalden ökar. Ett modellobjekt i varje region
  • Intressegruppernas samarbete i våtmarksärenden är tätare och tack vare det förbättrade samarbetet kan personer som är intresserade av att vårda våtmarksnaturen få bättre service än idag
  • Intresset för att anlägga och restaurera våtmarker har ökat och våtmarker restaureras och anläggs mera än idag
  • Vattenfåglarnas parantal och ungproduktion har ökat på modellvåtmarkerna, vilket visar att våtmarken utgör livsmiljö också för många andra arter
  • Möjligheterna att freda våtmarkerna utvecklas under projektets gång och efteråt, och i framtiden inbegriper frågan mindre pappersarbete för markägaren/genomföraren

Restaureringen av livsmiljöer och annan viltvård som markägare och lokala föreningar utför är värdefullt naturvårdsarbete. En stor del av våra vattenfåglar häckar utanför fågelvatten, på helt vanlig landsbygd.

Det finns möjligheter att grunda, restaurera och vårda livsmiljöer för vattenfåglar i varje by. Våtmarkerna är viktiga även för vattenskyddet, eftersom de saktar ner vattnets flöde, varvid fast material sjunker till bottnen och näringsämnen binds till växtligheten.

Projektet Hembygdsvåtmarker har syftet att stödja våtmarksprojekt som markägare och lokala föreningar vill genomföra på grund av våtmarkernas natur-, vattenskydds-, landskaps- och framför allt rekreationsvärden.

Det praktiska arbetet som ska utföras på våtmarken genomförs i samarbete med lokalbefolkningen. Tanken är att lokalbefolkningen deltar i arbetet med att röja trädbestånd och utför grävnings- och schaktningsarbete enligt objektet och de maskiner som finns i bruk. I projektet Hembygdsvåtmark har pengar reserverats för grävningsarbete och fördämningsmaterial, men medlen är begränsade.

Samarbete med startpeng

Det praktiska arbetet utgår från idén om startpeng. I projektet bekostas det dyra grävningsarbetet och anskaffas de konstruktioner som behövs för vattenreglering och lokala aktörer deltar genom talkoarbete och skaffar eventuell tilläggsfinansiering. Arbetet inleds med projektpengar, och tillsammans hjälps man åt att slutföra det. Ju flera lokala aktörer och samarbetsparter som deltar i kostnaderna, desto flera våtmarker räcker projektpengarna till och desto större yta livsmiljö för vattenfåglar får vi.

Vården är viktig för att bevara det som har skapats

För att bevara de fördelar man har uppnått är vården av våtmarken av stor betydelse. En årlig skötsel av våtmarken är avsevärt lättare och förmånligare än ett omfattande restaureringsprojekt som genomförs med tjugo års mellanrum. I vården av våtmarken ingår oftast att rensa stränder, avlägsna sediment från tilloppsdikenas mynningar, slåttra vattenväxtlighet samt att effektivt och kontinuerligt jaga små rovdjur och kråkor.

Ökad mångfald utanför skyddsprogrammens områden

Målet med projektet Hembygdsvåtmark är att öka den biologiska mångfalden på sådana jord- och skogsbruksområden som ligger utanför skyddsprogrammen. En våtmark med många olika arter är bra även för vattenfåglarna, och vattenfåglar kan anses vara indikatorarten för våtmarksnaturens välmående. Då flera olika vattenfågelarter häckar på våtmarken, visar det att området erbjuder en livsmiljö också för ett stort antal andra arter.

Vattenfågelbestånden följs upp

Åtgärdernas inverkan på naturens mångfald följs upp med hjälp av vattenfågelbestånden. För alla modellvåtmarker grundas en inventeringspunkt för vattenfåglar enligt anvisningar från Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet. På våtmarkerna görs förutom viltforskningens par- och unginventeringar också med samma metod en fågelinventering i slutet av sommaren innan jakten inleds, samt en fångstuppföljning under jaktperioden.

Förutom uppföljningarna av vattenfågel görs på modellvåtmarkerna en noggrannare uppföljning av projektets inverkan på fågelbeståndet och bl.a. ryggradslösa vattendjur. I alla landskap ordnas också enkätundersökningar angående våtmarkerna.

Uppdaterad 28.2.2020