Aktuellt läge

I projektet Hembygdsvåtmark Life har 47 modellvåtmarker valts ut (januari 2013). På 31 våtmarker har grävarbetet redan gjorts eller är igång och den totala ytan för färdiga våtmarker uppgår redan till över 190 hektar. För 43 objekt är planen färdig och för de resterande objekten fortgår planeringen. Förutom de utvalda objekten är några våtmarker under förhandling för projektet.

De våtmarker som görs till modell- och exempelobjekt väljs ut bland de objekt som har meddelats till Finlands viltcentrals regionkontor i början av 2011. Som modellområde väljs av 15 områden minst en våtmark som genomförs kostnadseffektivt. Den främsta metoden är fördämning, och man strävar efter att som objekt välja frodiga och minst en hektar stora våtmarker, som har förutsättningar att fungera som område för ungproduktion för vattenfåglar.

Finlands viltcentrals regionkontor utreder redan i valskedet i samarbete med den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen om det finns något hinder för att genomföra våtmarksobjektet, till exempel en i befintlig form värdefull och naturlig flodfåra eller en utrotningshotad art som inte skulle trivas i en våtmark. Då de våtmarker som är lämpliga för projektet har valts ut inleds noggrannare förhandlingar med markägare och övriga lokala aktörer om det praktiska arbetet med att genomföra projektet.

Den egentliga planeringen inleds för de objekt, för vilkas genomförande man har fått skriftligt samtycke av alla ägare till vattenområde, strand och konsekvensområde för åtgärderna. Omfattningen av åtgärdsprogrammet beror på objektet. Höjning av vattennivån i en uttorkad våtmark som klassas som vattendrag kräver noggrann planering, konsekvensbedömning och tillstånd av regionförvaltningsverket. En våtmark som däms upp i en fuktig sänka på ett par hektar kan genomföras med mindre planering.

För att uppnå bästa möjliga slutresultat utförs planeringen av våtmarken i samarbete med markägare och övriga lokala aktörer. Målet med planeringen är att skapa en exemplarisk och naturlig vattenvåtmark, med fokus på livsmiljö för vattenfågelungar.

Uppdaterad 28.2.2020