Skötsel av dammkonstruktionerna

Om hösten och våren samt efter exceptionella översvämningar bör man kontrollera att dammen är i skick. Dessutom bör man kontrollera att inga utbuktningar finns i dammen eller i närheten av rören och att överströmningsfåran eller -röret är fri(tt) och i skick. Dammen sätter sig under de första åren. Vid behov bör utbuktningarna fyllas med mera jordmassa, under torra perioder eller under vintern, när dammen håller att köra på. Också efter kraftiga regn lönar det sig att granska konstruktionerna.

Dammområdet ska packas tätare genom att köra över det med traktor på hösten, innan marken fryser, och på våren, när tjälen gått ur jorden, för särskilt vattensorken och bisamråttan gräver tunnlar i dammen. Packandet förhindrar uppkomsten av läckage. Om det finns bisamråttor på våtmarken är det skäl att vara försiktig med att köra på randen av vallarna. Bohålor som grävts inuti dammen kan nämligen rasa samman och traktorn kan då stjälpa.

Utöver detta är det i samband med skötseln av dammarna och vallarna viktigt att årligen avlägsna vegetation genom slåtter eller röjning. Detta arbete ska helst genomföras under sensommaren eller början av hösten.

Uppdaterad 19.5.2020