Lagar och planbestämmelser

Anläggandet av en våtmark påverkas bland annat av många lagar och planbestämmelser såsom

  • vattenlagen
  • skogslagen
  • naturvårdslagen.

Det lönar sig att fråga den lokala NTM-centralen om det finns hinder eller begränsningar på området föranledda av markanvändning eller naturvårdsmål som inverkar på anläggandet av en våtmark. Tillsynsmyndigheten ska även ta ställning till om det behövs vattentillstånd av regionförvaltningsverket för att genomföra projektet.

De vanligaste faktorerna som begränsar våtmarksprojekt är

  • ett naturvårdsområde
  • kända livsmiljöer eller växtplatser för hotade arter
  • naturtyper som är skyddade enligt 29 § i naturvårdslagen
  • särskilt viktiga livsmiljöer enligt 10 § i skogslagen
  • direkta hinder som beror på vattenlagen eller krav på tillståndsförfarande.

Vattenlagens krav på tillstånd på grund av påverkan: projektet medför skadliga miljökonsekvenser för vattendrag, till exempel att projektet äventyrar det naturliga tillståndet i en bäckfåra. Vattenhushållningsprojekt som alltid kräver tillstånd enligt vattenlagen: till exempel att vattenytans höjd i ett vattendrag ändras permanent eller att muddringsmassan från ett vattenområde överstiger 500 kubikmeter.

Kommunerna ger information om bland annat planering och kommunalteknik. Planeringen påverkar markanvändningen. Det kan krävas tillstånd för miljöåtgärder för att anlägga en våtmark på ett planområde. Det är bäst att noga ta reda på positionerna för de kommunala vatten- och avloppsledningarna så att grävningsarbetet för våtmarken inte orsakar skador.

El-, telefon- och datakommunikationskablars positioner kan man fråga om på tjänsten Kabelinformation. Via tjänsten får man veta positionerna för nästan alla kablar. Det kan finnas kablar på oväntade ställen och på många linjer.

Gå till tjänsten Kabelinformations webbplats

Uppdaterad 6.5.2020