Skötsel och observation

När en våtmark har anlagts eller restaurerats är det skäl att börja sköta den omedelbart. För skötseln kan man söka miljöstöd för jordbruket.

De platser där våtmarkens fördämnings- och schaktmassor deponeras börjar genast beskogas . Sjöfåglar tycker om öppna landskap.

Slyröjningen är det bäst att sköta årligen. När en våtmark planeras och anläggs är det bra att tänka på att det ska vara så lätt som möjligt att sköta området maskinellt. Med en traktordriven slåttermaskin blir jobbet gjort.

Om skötseln försummas några år står man snart inför en omfattande röjningsuppgift som lätt blir ogjord. Då växer våtmarken igen och sjöfåglarna försvinner.

På öppna och vårdade stränder är det lättare att till exempel få bort sediment från våtmarkens djupare delar.

En effektiv jakt på små rovdjur i våtmarkens närmiljö förbättrar resultatet av fåglarnas häckning.

Observation av våtmarken visar hur den utvecklas och vilket behov av skötsel som finns

Sjöfåglarna utgör en god allmän indikator på våtmarkens tillstånd. Om det finns mycket häckande sjöfåglar på våtmarken är de grundläggande frågorna oftast i skick.

Att sjöfåglarna minskar på våtmarken kan bero bland annat på följande:

 • Stränderna har börjat växa igen bland annat med buskar så sjöfåglarna inte vågar landa.
  • Våtmarken kräver röjning.
 • Vattenvegetationen har tagit över och det finns för lite öppet vatten för sjöfåglarna.
  • Våtmarken kräver slåtter, muddring eller större variation på vattenytan.
 • Sediment har fyllt en stor del av våtmarken och tagit livsrum av till exempel dykänder.
  • Våtmarkens djupa delar måste tömmas på sediment.
 • Fiskbeståndet har vuxit sig för stort och fiskarna konkurrerar med änderna om näringen. En stor fiskstam äter upp de ryggradslösa djur i våtmarken som andungarna behöver och det finns inte tillräckligt med mat till kullarna. Fiskarna rör även om bottenslammet och försvagar våtmarkens vattenvårdande effekt.
  • Våtmarken kräver effektivt fiske eller dränering.
 • Näringsresurserna har tagit slut på en våtmark som dämts upp på ett kargt område. Våtmarkens förmåga att upprätthålla produktionen av vattenlevande ryggradslösa djur, vilket är viktigt för sjöfåglar, har kraftigt försvagats.
  • Våtmarken måste torrläggas tillfälligt så att ny landvegetation kan växa upp på området. När området är gräsbevuxet igen låter man det översvämmas på nytt.
Uppdaterad 22.7.2013