Bekanta dig med området

Möjligheterna att anlägga en våtmark kan man först undersöka med hjälp av karta och flygbilder. Med hjälp av kartan kan man få tips bland annat om det går att fördämma. Kartmaterialet är ändå ofta ganska grovt och en ekvidistans på 5 meter säger nästan inget om detaljerna i terrängen. I planerna för modellvåtmarkerna i projektet Hembygdsvåtmark kan man se exempel på hur platserna ser ut på kartan.

I synnerhet på flacka områden är det enda sättet att bekanta sig med objektet att gå ut i terrängen för att få en realistisk bild av om det går att genomföra planerna. En terränggranskning kan också avslöja detaljer som påverkar genomförandet av projektet och som man inte på ett tillförlitligt sätt kan sluta sig till med hjälp av en flygbild eller en karta.

Två män går.

Bild: Petri Jauhiainen

Det är viktigt att bilda sig en bra överblick av hur väl området lämpar sig för att anlägga en våtmark på innan man tar upp saken med markägare och övriga samarbetsparter som är viktiga för projektet. Om våtmarksprojektet efter det man tagit reda på och utifrån egna idéer fortfarande verkar bra är det bäst att som nästa steg ta reda på de eventuella övriga jord- och vattenägarnas åsikt om projektet.

Noggrannare utredningar och kontakt med myndigheterna lönar det sig att skjuta upp tills alla markägare på området har hörts och det finns en gemensam vilja att föra projektet vidare.

Nyttiga karttjänster vid planering av en våtmark

Kartplatsen
Kartunderlag och flygbilder samt kartlänkar som det är lätt att sända per e-post till exempel till någon som planerar våtmarker eller till NTM-centralen.
kansalaisen.karttapaikka.fi

Kartfönstret
En avgiftsfri kartwebbplats där man bland annat kan mäta ytor och lägga kartor av olika nivåer och flygbilder ovanpå varandra.
paikkatietoikkuna.fi

Fastighetsdatatjänsten
En avgiftsbelagd tjänst som kräver avtal. Mätning av ytor, registertjänster såsom uppgifter om markägare, kontaktuppgifter, kartutskrifter.
maanmittauslaitos.fi

Oiva, miljö- och platsdatatjänst för fackmän (på finska)
En avgiftsfri tjänst som kräver registrering. Information som lagrats i miljöförvaltningens datasystem om vattenresurser, ytvattnens tillstånd, grundvatten, organismarter, miljöbelastning och användning av områden samt geografisk information i anslutning till miljön.
ymparisto.fi

Uppdaterad 22.9.2021