Fågelvåtmarkerna behöver iståndsättas

Enligt en förfrågan gjord av Finlands viltcentral behöver en stor del av de viktigaste våtmarkerna iståndsättningsåtgärder. En knapp majoritet av de tillfrågade förhöll sig positivt till tanken om att inrätta ett nätverk av störningsfria våtmarksområden i Finland.

Många viltsjöfågelarter och sothönan har minskat och deras ungproduktion har försämrats under de senaste 15-20 åren. Den försvagade ungproduktionen visar kraftigt på att de viktigaste orsakerna till försämringen kan kopplas till häckningsområdena dvs. våtmarkerna

Finlands viltcentral ordande i november – december 2015 en öppen förfrågan, vars syfte var att samla information och synpunkter om fågelsjöarnas och våtmarkernas tillstånd, skötsel och jaktarrangemang från olika håll i landet. Svar frågades angående ortens eller jaktföreningens viktigaste fågelsjö eller våtmark. Förfrågan hänför sig till det under arbete varande åtgärdsprogrammet för de viltsjöfågelarter som minskat i antal.

Det kom totalt 148 svar. Svar på förfrågan kom från samtliga landskap och från totalt hundra kommuner. Mest, drygt två tredjedelarav svaren kom från jägare och näst mest från privata markägare.

Många våtmarker behöver iståndsättas

Den överlägset största delen av orternas och jakföreningarnas viktigaste våtmarker var privatägda eller samfälligheter. På mer än hälften av objekten hade skötselåtgärder inte genomförts på senaste tid. Tre fjärdedelar av våtmarkerna skulle enligt svararna vara i behov eller skulle förbättras av skötselåtgärder. De största orsakerna till uteblivna skötselåtgärder eller iståndsättning var avsaknaden av finansiering eller aktiva dragare samt byråkratin, tex. besvärliga tillståndsprocesser eller skyddsbestämmelser, som kan hindra iståndsättning eller fångst av mindre rovdjur.

Jakten var begränsad på sätt eller annat på de flesta av områdena. I allmänhet fanns tidsbegränsningar eller geografiska begränsningar eller så var våtmarken helt utanför jakt. På de flesta områdena jagades mindre rovdjur men jakten var som regel ringa eller slumpmässig.

Ett försiktigt stöd för ett störningsfritt nätverk av våtmarker

I förfrågan fick man även ta ställning till tanken om ett nätverk av störningsfria våtmarksområden enligt dansk modell. De lokala jaktmöjligheterna skulle då säkerställas med att anlägga eller iståndsätta en eller flera våtmarker för jakt i närheten av de störningsfria områdena.

Drygt hälften förhöll sig positivt till tanken, medan knappt en femtedel förhöll sig negativt. Den viktigaste samarbetsgruppen för att kunna skapa ett dylikt nätverk är de privata markägarna vars klara majoritet var positivt inställd till ett störningsfritt nätverk. Av jägarna var även hälften positivt inställda till ett störningsfritt nätverk. Bland svaren fanns även många fritt formulerade kommentarer om allt från iståndsättning av våtmarker till jaktbegränsningar och utfodring av fåglar.

Förfrågan gav mycket värdefull information för det fortsatta arbetet med skötselplanen för de minskande viltsjöfågelarterna.

Hur förhöll man sig till grundandet av ett störningsfritt nätverk

För mera information:

Arto Marjakangas, projektchef, Finlands viltcentral
029 431 2421, arto.marjakangas@riista.fi