Vesiensuojelun materiaalit

Maatalouden ympäristökäsikirja (Ympäristö.fi)

Maatalouden vesiensuojelu -video (MTK)

Vesiensuojelumenetelmät (Baltic Deal, MTK)

Laskureita lannoituksen suunnitteluun (Ympäristö.fi)

TEHO ja TEHO Plus -hankkeissa valmistuneet julkaisut (Ympäristö.fi)

Kosteikot metsätaloudessa -selvitys (TASO -hanke)

Maa- ja metsätalousalueiden monimuotoisuus ja kosteikot – Tervasjoen valuma-alue (Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus)
Vastaavia LUMO -raportteja (luonnon monimuotoisuus) voi kysyä oman alueen Ely-keskuksesta. 2010 -jälkeen valmistuneet julkaisut löytyvät osoitteesta: www.doria.fi/ely-keskus

Tietopalvelu Suomen järvistä (Järviwiki)

Turvetuotannon ympäristönsuojeluohje (Ympäristöministeriö)

Turvetuotannon vesiensuojelu -video (Vapo Oy)

Turvetuotantoalueiden vesienkäsittely -video (Vapo Oy)

Turvetuotantoalueiden jälkikäyttö -video (Vapo Oy)

Päivitetty 3.6.2020