ELYn lausunto

Paikalliseen ELY-keskukseen (ely-keskus.fi) on aina syytä lähettää valmis kosteikkosuunnitelma ennen rakentamistöiden aloittamista, jotta valvontaviranomainen saa tarvitsemansa tiedot toteutettavista hankkeista.

Menettelyn tarkoituksena on varmistaa, ettei hankkeesta aiheudu haittaa muille tai ympäröivälle luonnolle. Paikallisen ELY-keskuksen yhteyshenkilöön kannattaa olla yhteydessä jo ennen yksityiskohtaisen suunnitelman laatimista, jotta hankkeen toteutukseen liittyviä esteitä ja rajoitteita voitaisiin ennakoida ja ottaa huomioon suunnitteluprosessin yhteydessä.

Lausunnossaan ELY-keskus saattaa antaa vaatimuksia ja määräyksiä rakennustyön toteuttamiselle, jotta hankkeen aiheuttamat haittavaikutukset jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Nämä pitää joko ottaa toteutuksessa huomioon tai tehdä ELY-keskukselle lausuntoon vastine, jossa perustellaan toimenpiteitä tarkemmin.

ELY-keskus arvioi myös sen, vaatiiko kosteikon toteuttaminen aluehallintoviraston myöntämän vesiluvan. Vesilain mukaista lupaa haetaan kosteikon sijaintialueeseen perustuvasta toimivaltaisesta aluehallintovirastosta. Vesiluvan käsittelyaika on usein pitkä ja lupa on suhteellisen kallis. Kannattaa harkita, onko kosteikkohanke vesiluvan hakemisen arvoinen. Lupahintaan on mahdollista hakea huojennusta, mikäli asetuksessa mainittu kyseisen lupahakemuksen käsittelymaksu on kohtuuttoman korkea lupa-asian käsittelyyn kuluvaan työaikaan nähden. Aluehallintovirastot antavat lisätietoja vesiluvan hakemisesta (avi.fi) ja suunnitelmien vaatimuksista.

Päivitetty 28.10.2020