Hoito ja seuranta

Kosteikon perustamisen tai kunnostamisen jälkeen kosteikon hoito on syytä aloittaa välittömästi. Hoitoon voi hakea maatalouden ympäristökorvausta.

Kosteikon patopenkereen ja kaivumassojen läjitysalueet alkavat metsittyä välittömästi. Vesilinnut pitävät avoimesta maisemasta. Vesakon torjunta onnistuu parhaiten vuotuisella niitolla. Kosteikon suunnittelussa ja toteutuksessa kannattaa ottaa huomioon alueiden mahdollisimman helppo koneellinen hoito. Traktoriniittokoneella työ tulee tehtyä. Muutamien vuosien laiminlyönti hoitotöistä aiheuttaa jo mittavan raivausurakan, joka helposti jää tekemättä, jolloin kosteikko umpeutuu ja vesilinnut katoavat.

Avoimilta ja hoidetuilta rannoilta kosteikon hoito, esimerkiksi syvännealueiden sedimentin poisto, onnistuu paremmin.

Tehokas pienpetopyynti kosteikon lähiympäristössä parantaa lintujen pesimätulosta.

 

Kosteikon seuranta antaa tietoa sen kehittymisestä sekä hoidon tarpeesta

Vesilinnut ovat hyvä kosteikon tilan yleisindikaattori. Jos kosteikolla on paljon pesiviä vesilintuja, ovat perusasiat yleensä kunnossa.

Vesilintujen väheneminen kosteikolla voi kertoa muun muassa seuraavista asioista:

 • Rannat ovat pusikoituneet ja umpeenkasvaneet siten, että vesilinnut eivät uskalla laskeutua kosteikolle.
  • Kosteikko vaatii raivausta.
 • Vesikasvillisuus on vallannut liikaa alaa ja avovettä on liian vähän vesilintujen tarpeisiin.
  • Kosteikko vaatii niittoa, ruoppausta tai vedenpinnan suurempaa vaihtelua.
 • Kiintoaine on täyttänyt suuren osan kosteikosta ja vienyt elintilaa esimerkiksi sukeltajasorsilta.
  • Kosteikon syvänteet täytyy tyhjentää kiintoaineesta.
 • Kalakanta on kasvanut liian isoksi, ja kalat kilpailevat sorsien kanssa ravinnosta. Runsas kalakanta syö kosteikolta sorsanpoikasten tarvitsemat selkärangattomat eikä alueella riitä ruokaa poikueille. Kalat myös sekoittavat pohjalietettä ja heikentävät kosteikon vesiensuojelullista tehoa.
  • Kosteikko vaatii tehokalastusta tai kuivattamista.
 • Karulle alueelle padotun kosteikon luontaiset ravintoresurssit on kulutettu loppuun, jolloin kosteikon kyky ylläpitää vesilinnuille tärkeää vesiselkärangatontuotantoa on voimakkaasti heikentynyt.
  • Kosteikko täytyy väliaikaisesti kuivattaa siten, että alueelle kasvaa uusi maakasvillisuus. Kun kohteelle on muodostunut jälleen kasvipeite kesannoinnin jälkeen, tulvitetaan alue uudestaan.
Päivitetty 3.3.2015